Blog

Career

Contact Us

About us

Partners

Customers

Work Permits

Sub-Contractor Audits

Audit and Risk Analysis

Recruitment

İşe Alım

Trainings

Consultancy

Employment

Payroll Services

Services

Products

Home Page

Blog

Yabancı Personel Çalışma İzinleri

Alt İşveren Denetimi

Denetim ve Risk Analizi

Eğitim

Danışmanlık

Personel İstihdamı

Bordrolama Hizmeti

İletişim

Kariyer

Hakkımızda

Partnerlerimiz

Müşterilerimiz

Hizmetlerimiz

Ürünlerimiz

Ana Sayfa

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Datassist Bilgi ve Teknolojileri A.Ş. (“Datassist”) veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiği kişisel verilerin işlenmesinden önce, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10 uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metnini ilgili kişilerin bilgisine sunmaktadır.

 

 1. I) Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan olumlu onay beyanı.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Datassist Bağlı Şirketleri: Datassist Bilgi ve Teknolojileri A.Ş. hakim hissedarı tarafından kontrol edilmekte olan diğer şirketlerdir.

 

 1. II) Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Datassist, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla toplar ve işler

 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sağlamak ve iyileştirmek
 • Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve pazarlamak
 • Ticari faaliyetimizi eksiksiz sürdürmek

Bu temel amaçlar ile ilgili olarak;

 • Abone portföyümüzü yönetmek
 • Her türlü araçla iletişim kurmak
 • Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak
 • Web sitesi ziyaretçilerimizi analiz etmek ve arşivlemek
 • Uygulama/aplikasyon geliştirmek ve yönetmek
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin, hakların ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak
 • Adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri yerine getirmek
 • KVKK’da belirtilen diğer amaçlar

 

III) Kişisel Verilerin Aktarılacağı Alıcılar:

Yukarıda belirtilen amaçlarla, İlgili Kişilerin Datassist ile paylaştığı Kişisel Veriler Datassist Bağlı Şirketlerine, çözüm ortaklarına,  kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile resmi merci ve kurumlara aktarmaktadır.

Tarafınızca sağlanan Kişisel Veriler, yukarıda belirlenmiş olan amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

 

 1. IV) Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya platformlarımız dahil olmak üzere elektronik ortam vasıtası ile de toplanmaktadır.

İlgili kişi, Kişisel Verilerinin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve Politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı yahut elektronik ortamda açık rıza verdikten sonra işlenecektir. Kişisel Sağlık Verilerin işlenmesi durumunda açık rıza muhakkak yazılı alınır. Alınan açık rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda rıza belgelenip ve saklanır. Kişisel Veriler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığında ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca ilgili kişinin açık rızasının bulunması ya da, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işlenebilir (örneğin yukarıda sayılan hallerde). Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edilir.

 

 1. V) İlgili Kişinin Hakları:

Kişisel verisi Datassist tarafından toplanan yahut işlenen gerçek kişiler, KVKK uyarınca veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir.

İlgili kişi, başvuru hakkını kullanarak aşağıda sayılan talepleri yazılı olarak veya e-posta vasıtasıyla işbu Politika’nın son kısmında (VI) verilen iletişim bilgileri doğrultusunda Datassist’e yahut temsilcilerine yöneltebilir:

 1. a) Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel Veri leri işlenmişse buna ilişkin bilgi alma,
 3. c) Kişisel Veri lerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. e) Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi,
 6. f) Kanun çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesi,
 7. g) Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,
 8. h) İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. i) Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi

 

 1. VI) İletişim Bilgileri

DATASSİST Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Bankalar Caddesi No:3 Bozkurt Han Kat:2

Karaköy 34421 İstanbul 3

Tel: 0(212) 251 45 50

Fax: 0(212) 251 40 22

e-mail: kvkk_bilgi@datassist.com.tr

 

Datassist ve Datassist Bağlı Şirketlerinin Kişisel Verileri İşleme ve Koruma Politikasının tam metnine www.kvkk.bilgi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Bu metnin web sitesinde yayınlanmak da dahil olmak üzere ilgili kişilerin erişimine uygun yollar ile açılması ile Datassist ilgili kişinin onayına tabi olmadan tek taraflı beyanı ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır.

Homepage

[vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1493106688751{margin-bottom: 100px !important;}”][rev_slider alias=”homeslider”][vc_row_inner css=”.vc_custom_1493106655501{margin-top: 60px !important;}”][vc_column_inner][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”.vc_custom_1493106492707{margin-top: 20px !important;}”][vc_column_inner width=”1/3″][vc_toggle open=”true” title=”Payroll Outsourcing” el_id=”1489478916293-6453b467-9240″]

With globally increasing competition, companies must focus on their core business. Datassist allows just that, with seamless outsourcing servicess.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Employment” el_id=”1489478999914-601cce05-565b”]

Companies who would like to keep their costs at a minimum while maximising their efficiency use employment services even for the most specialised positions.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Trainings” el_id=”1489479040031-dfed7673-357e”]

HR and payroll is our expertise. Datassist organises trainings in these fields both for companies and for individuals.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Recruitment” el_id=”1489479061828-e6173f5e-3d5b”]Recruitment is one of the most critical decisions for a company and it must never be made based only on recommendations and assumptions. The future of your company is shaped by recruitment decisions.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Consultancy” el_id=”1489479090476-580dc496-4ff2″]Correct information is always important. Our correct advice on HR related subjects such as Labor Law, SSI applications, government incentives, wages, personnel affairs and payroll will help optimise your processes.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Audit and Risk Analysis” el_id=”1489479110016-fa788b56-2b30″]Auditing services will allow you to pinpoint and correct any wrong or misinformed processes in your organization before they turn into a problem.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Sub-Contractor Audit” el_id=”1489479131398-0cffa910-3b76″]Main and sub-contractors have joint responsibility before the law, and as such any services from sub-contractors present a potential risk. Datassist will help you minimize these risks.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Work Permits” el_id=”1489479150635-a62dbddf-5d96″]Legal processes surrounding work permits can be overly complicated. Datassist handles these application processes in your behalf.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Dakika Personnel Management” el_id=”1489479170561-c6fc5465-b562″]Created with the flawless know-how of Datassist and supported by state-of-the-art technology Dakika Personnel Management is based 100% online and includes self-service HR, mobil signature capabilities. Now all your personnel will be a part of the HR process.[/vc_toggle][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″ css=”.vc_custom_1490179289928{margin-top: 10px !important;}”][vc_column_text]

DATASSIST PAYROLL SERVICES 

Datassist the first technology-driven human resources company, was founded in 1999 to perform human resources and payroll services in Turkey; freeing Human Resources Departments which makes up the driving force of the quality in the organizations from bureaucratic obstacles, provides a real focus on the objectives and contributes to the increase in quality of business processes.

The most important feature differentiates it from competitors of Datassist, which is offering many business processes that are conducted in the framework of Human Resources as a service; is providing services with a team of specialized, hard-working and committed; working timely, complete, exhaustively and accurately methods.

Datassist reduces costs, saves time and effort, and lays the groundwork for efficient use of limited resources to focus on their core line of business.

ADP Employer Services International provides multi-country payroll outsourcing services through ADP Streamline®. Datassist is a local partner of
ADP Streamline® in Turkey.

adp logoPowerful technology plus a human touch. Companies of all types and sizes around the world rely on ADP’s cloud software and expert insights to help unlock the potential of their people. HR. Talent. Benefits. Payroll. Compliance. Working together to build a better workforce. For more information, visit ADP.com. Datassist is proud to be a local payroll partner of ADP in Turkey.

HUMAN RESOURCES & TECHNOLOGY

dakika-logoSince its inception, Datassist Human Resources has aimed at combining the services with the technology in all areas  through its investment in Research & Development activities.

Companies are able to wed employees to process through self-service displays via modules such as leave, overtime management which provided with payroll service besides high service level and companies can have a high-tech infrastructure without any investment. The clients that get Employment Service can report their activities whereby their specific reporting interfaces and able to make their staff budgets for future periods.

Datassist offers technology as a service (SaaS) with Dakika Personel Yönetimi which developed by R & D of TTGV and Tubitak support, and provides a complete human resources experience to customers without the initial investment cost, transferring the experience for about 15 years to software.

[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

We’ve received your request

tesekkur

Protection of Personal Data and Privay Policy

DATASIST POLICY OF PROCESSING AND PROTECTION PERSONAL DATA

Datassist Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Datassist”) cares for your personal data security. We are keen to process and protect all types of personal data, which belongs to persons in relation with and receiving services from Datassist, in line with Protection of Personal Data Law No. 6698.
Your personal data are being processed in the framework of the policy stated below and the governing legislation.
A. PURPOSE, SCOPE AND DEFINITIONS
1. PURPOSE OF POLICY
This Policy of Processing and Protection Personal Data (hereinafter called Policy) is the main text of the policy regulating the principles Datassist Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“hereinafter called Datassist”) shall act in line with while fulfilling its obligation as regard to Protection of Personal Data Law No. 6698 and other related legislation.
2. POLICY SCOPE
Policy encompasses the personal data Datassist collects and processes or shared with Datassist during its activities as well as the data belong to Datassist employees, customers, website visitors and mobile application users.
3. DEFINITIONS

Personal Data: any information relating to an identified or identifiable natural person. It is the every kind of information that enables Datassist; single handedly or by linking other data, to determine the any data subject’s identity directly or indirectly.
Special Categories of Data: the data related to persons’ racial or ethnic origin, political opinions, religious, sect or other beliefs or philosophical beliefs, trade-union membership, and health or sex life, criminal convictions records and biometric and genetic information are deemed as Special Categories of Data.
Personal Health Data: any health information relating to an identified or identifiable natural person
Processing of personal data: any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organization, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction.
Data Subject: the real person whose personal data processed by Datassist.
Explicit Consent: any freely given specific and informed indication of wishes by which the data subject signifies his agreement to personal data relating to him being processed.
Destruction: deletion or destruction of personal data.
Anonymized Data: the personal data put in a form that cannot be associated with any real person by any means even by linking with other data.

Data Processor: a natural or legal person, which processes personal data by authorization of and on behalf of and the controller. Data processor’s identity should be assessed for each cases of processing.
Data Controller: natural or legal person who determines the purposes, conditions and means of the processing of personal data and responsible for establishing and managing the data registry system. Data controller can be Datassist itself or a third party authorized by Datassist. Data controller’s identity should be assessed for each case.
Board: Personal Data Protection Board
B. PERSONAL DATA PROCESSING
1. PRINCIPLES
Datassist, in its all operations related to collecting and processing Personal Data, acts in compliance with following principles:
a) Compatible with law and rules of veracity
Personal data shall be collected and processed in compliance with law and rules of veracity (fair and lawful).
b) Accurate and, where necessary, kept up to date
Datassist, where it is necessary for the purpose of collecting and processing Personal Data, shall:
• take necessary reasonable precautions to keep Personal Data complete, accurate and up to date,
• update the Personal Data in case Data subject informs about any change relating is/her personal data,
• take necessary reasonable precautions to update, correct or delete the uncomplete or inaccurate data.
c) Having specified, clear and legitimate purposes
Datassist undertakes to collect and process the data which is relevant, limited and proportionate with the reason of their processing. Personal data, with the exception of permission of law and being legally necessary, shall not be collected and processed for anticipated purposes in the future. Personal data, with the exception of being legally possible or necessary, shall be processed only in line with the legal purposes clearly specified before the collection of the data and according to the approval or explicit consent when it is necessary.
Prior to collection of any data activity by Datassist, in case the explicit consent is necessary according to the method of collection or this Policy, approval form or online media shall be used.
Third parties who are processing personal data on behalf of Datassist must declare and undertake, in written or contractually, to act in compliance with the Policy prior to start processing,

d) Kept only for the time determined by relevant legislation or necessitated by the purpose the data were collected for
Personal data kept no longer than is necessary for the purposes for which the data were collected. Personal data can be kept longer for the purpose of fulfilling the legal obligations or safeguarding legal business benefits.
Upon expiration of legal and administrative periods and commercial necessities, the personal data which is no longer necessary for the purposes of processing shall be deleted, destroyed or anonymized in line with Datassist Policy of Storing and Destroying Personal Data (Destruction Policy).
Datassist is responsible for destroying all the personal data in its physical and electronic systems where the purpose of collecting data is no longer exist and/or legal storage periods end.
All transactions related to deletion, destruction or anonymization of personal data shall be recorded and the records shall be kept at least three (3) years, without prejudice to other legal obligations.
2. COLLECTİNG AND PROCESSING PERSONAL DATA
Datassist shall collect and process the personal data in compliance with the following legal provisions.
2.1 Approval
Personal data of data subject shall only be processed after he/she is informed as per the Policy and after his/her explicit consent received in written or in electronic environment. In case of processing Personal Health Data the explicit consent must be taken in written. Received explicit consent statements shall be kept in in physical or electronic environment.
Personal data can be processed without seeking the explicit consent of the data subject in the presence of the following conditions:
• where it is clearly specified by laws
• where processing is necessary to protect the vital interests of the data subject or of another person where the data subject is physically or legally incapable of giving his consent
• where processing is necessary for drawing up or for performance of a contract to which the data subject is party
• where processing is necessary for fulfillment of legal obligation of the controller
• where the related data are made public by the data subject
• where processing is necessary for acquisition of, exercising of, or protection of a specific right
• where processing is necessary for legitimate interests of controller, on condition that fundamental rights and freedoms of the data subject are not violated.

2.2 Special Categories of Data
Special categories of personal data can only be processed by explicit consent of data subject or (other than personal data relating to health and sexual life) may be processed without obtaining the explicit consent of the data subject if processing is clearly permitted by law. Personal data relating to health and sexual life may only be processed without obtaining the explicit consent of the data subject where processing of the data is required for the purposes of preventive medicine, medical diagnosis, the provision of care or treatment or the management of health-care services, and where those data are processed by a health professional and authorized institution and organizations subject to the obligation of professional secrecy.
3. TRANSFER OF PERSONAL DATA
3.1 Personal data can only be transferred with the explicit consent of the data subject. Also in case of the conditions specified in item 2.1 exist (where explicit concern is not necessary) personal data can be transferred to third parties in Turkey.
3.2 For transferring personal data to third parties abroad the following conditions in addition to conditions in item 3.1 must also be present;
• there is an adequate level of protection in the foreign country to which data is sent
• in case there is not adequate level of protection, data controllers in Turkey and in the concerned country should guarantee the adequate level of protection in writing, and also permission of the Data Protection Board is necessary.

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS
4.1 Right of Data Subject
Real person whose personal data is collected or processed by Datassist is entitled to apply to the data controller.
Data subjects may forward their below requests regarding the right of application in written or by e mail to the contact information stated at the end of this Policy or to representative of Datassist
a) learn whether personal data concerning him has been processed,
b) request information as to processing if his/her personal data is processed,
c) learn the purpose of processing and whether personal data is processed as per their purpose,
d) learn the third parties in-country or abroad if the data transferred,
e) demand the rectification of the data content if there is incompleteness or inaccuracy in their processing,
f) demand deletion or destruction of data within the framework of Law,
g) demand notification of the operations made according to items (d) and (e) to third parties to whom personal data transferred,
h) Object to occurrence of any result that is to her/his detriment by analysis of personal data exclusively through automated systems;
i) Demand compensation for the damages caused due to unlawful processing of personal data,
4.2 Responsibilities of Data Controller
4.2.1 Obligation to Give Information
Datassist shall make a clear and comprehensible notice to inform data subjects during the collection of personal data about the process and purpose of processing of Personal Data. Data subject shall be informed about their rights as regard to their personal data, and also they may get access to their personal data within reason.
Notification to data subject shall cover the following points in minimum:
• the identity of data controller, or his/her representative if any,
• purposes, method and legal requirement of data processing,
• to whom the processed data will be given and for what purposes,
• legal rights of data subject specified in item 4.1 above.
4.2.2 Obligations as Regard to Data Security
It shall be for the Datassist;
• prevent unlawful process of personal data
• prevent unlawful access to personal data
• take every necessary technical and administrative precautions for safeguarding personal data, and prevent misuse, unlawful disclosure and destruction of personal data.
Datassist shall take all necessary technical and organizational measures for providing appropriate level of security.
a) Datassist shall carry out inspection in its establishment or have it done for ensuring personal data security.
b) Datassist shall guaranty that Personal Data collected and processed within the framework of its activities will be treated as follows (i) Personal data shall be kept confidential as per the provisions of Protection of Personal Data Law, (ii) Personal data shall not be used out of purpose, (iii) Only the authorized personnel can process the data and (iv) Personnel can get access to personal data within the limit of their authorization. This obligation shall carry on even after their employment is ended.
c) Datassist immediately informs the Board and the data subject in case of any unlawful breach.
4.2.3 Registering in Data Controller Registry
Datassist shall fulfill its obligation of register in Data Controller Registry set up by Precedency of Personal Data Protection Board as per Regulation On Data Controllers Registry. In this respect following information shall be revealed to public.
• Identity and address information of data controller or its representative, if any, and contact person. Also KEP (Registered Electronic Mail) if obtained.
• Purpose of processing personal data.
• Explanation related to data subject groups and categories.
• Personal data receivers or receiver groups.
• Personal data to be transferred abroad.
• Start and end date of registration
• Security measures taken
• Maximum duration the data will be kept.

AMENDMENTS ON POLICY AND DATE OF EFFECT
Provisions included in this Policy can be amended by Datassist if it is found necessary and shall be published in internet in line with related legislation.
In case of any amendment, changed provisions will enter into force at the date of publishing.
The Policy hereby is published and entered into force as of October 2016.

DATASSİST Bilgi Teknolojileri A.Ş.
e-mail: kvkk.bilgi@datassist.com.tr

On-the-job Training Incentive

isbasi-egitim-tesviki

Government Incentive Services

tesvik servisi

Work Permit

Audit

denetim

Audit

Audit Service consists of two phases which are the identification of incorrect applications on issues related human resources processes and providing solutions that can be applied to enhance these processes.

(more…)

Recruitment

ise-alim

Recruitment

Recruitment, which is one of the most critical choices of the company, should not be done by recommendation or estimates. The future of the company and its success is shaped by the right decisions of hiring. (more…)

Work Permits

Work Permits

In the recent years with increased foreign capital inflows also increased the number of foreign firms wishing to employ staff. This increase results in restructuring of the international working conditions and introduced new regulations. In Turkey, regulations have improved relating to the employment of foreign workers as in every country, and implementation started to be managed with precision than ever before. (more…)

Completed Trainings

Current Trainings

Application Form

Dakika Personnel Management Platform

Dakika – Personnel Management Platform

Dakika provides the facilitation of HR processes as well as payroll calculationleave, archieve, personnel affairs management with the power of its self-services screens. Thus, most time-consuming operations of the human resources or personnel management departments become completely automated with Dakika.

dakika-datassist-turkeyDakika – Personnel Management Platform is a personnel management platform which have been developed by Datassist ‘s 15 years of experience and within the scope of R&D support of TUBITAK and TTGV.

Dakika provides the facilitation of HR processes as well as payroll calculation, leave, archieve, personnel affairs management with the power of its self-services displays and having a SaaS service. Thus, most time-consuming operations of the human resources or personnel management departments become completely automated with Dakika.

Dakika is a world class Human Resources software through its features as well as self-service HR, mobile signature capability, flexible reporting, mass data transfer, high security measures and being fully online.

 

Employment

personel-istihdami

Employment

Business World, which is complicating day by day with the parameters such as increased competition, globalization, cost advantage, the obligation to reach a higher quality of product and service, creating new methods to adapt to these conditions. Employment Service is one of these methods.

The institutions that direct their resources to be the best in these areas by concentrating on the main areas of activity, analyzes the other business functions by getting services of experts.

The Employment Service adapts to the needs of the day going beyond the longstanding requests forperiodic staff recruitment which does not require special expertise such as data entry operator, the temporary secretary or the interviewer. Now comp

employment-service-turkeyanies seeking rather than periodic secretary or accounting staff; they prefer the staff which employed by Personnel Employment Service for the critical tasks in organizations such as specialize in certain areas, fleets of field sales, call center, customer representatives, IT Project groups.

Datassist meets all needs for labor employment of companies with its specialized staff. By creating specialist staff that clients need as soon as possible, Datassist enables to start them in target time. Thus, the companies is going to have both an organization that is able to control all costs and would be away from the all risks which will arised from employment within organization.

Datassist serves to minimize the all additional costs and workload resulting from the employment; also provides the traceability of personnel costs on a Project-department basis.

How does Personnel Employment Process Proceed?

 • Clients who want to perform the labor employment will give the information of personnel in needed staff as well as the quantity, quality, work start date, the expiration date of the Project to Datassist.
 • Datassist starts the proposal process carrying out a cost analysis in consideration of the information given before.
 • Agreement on proposal conditions and the frame of work to be performed is fixed by the contract.
 • The search and selection activities of recruitment of demanded staff is conducted by Datassist Recruitment specialists or Client.
 • Suitable candidates for employer, start working hiring by Datassist the way legal procedures to be carried out by Datassist.
 • Client send the absence and progress information of the hired personnel to Datassist in the terms of payment.
 • The Payrolls was prepared in the light of information is billed after obtaining approval by the client.
 • Following the payment of the amount of the customer’s bill, salary is transferred to the account of the relevant personnel.

In the scope of this service, Companies can transfer employees who is be planned to be hired with the indefinate contract to the Datassist if they wish. Thus, notwithstanding any time period in workplace asmentioned, employees planned to work continuously take place in the status of Datassist’s staff.

Thus Datassist ;

 • Makes the costs traceable on the basis of project and department,
 • Provides tailor-made solutions,
 • Helps building a realistic business plans,
 • Ensures economic savings minimizing costs,
 • Eliminates bureaucratic procedures,
 • Makes way for clients to make them concentrate on their main area of activity by taking on tasks like setting up a workflow away from risks.
Datassist is a founding member of The Association of Private Employment Agencies.

Dakika Personnel Management

dakika-logo

Sub-Contractor Audit

alt-isveren-denetimi

Sub-Contractor Audits

In recent years, more and more intense as we face the ” Sub-contractor ” concept and the ” Getting service from Sub-contractor ” action bring various problems. (more…)

Consultancy

danismanlik

Payroll Outsourcing

bordrolama-hizmeti

Payroll Outsourcing

Outsourcing is a good instrument to focus on the main competition theme and make the process of complex action seems great without wasting a great deal of labor. (more…)

Employment

Employment

Business World, which is complicating day by day with the parameters such as increased competition, globalization, cost advantage, the obligation to reach a higher quality of product and service, creating new methods to adapt to these conditions. Employment Service is one of these methods.

The institutions that direct their resources to be the best in these areas by concentrating on the main areas of activity, analyzes the other business functions by getting

employment-service-turkeyservices of experts.

The Employment Service adapts to the needs of the day going beyond the longstanding requests forperiodic staff recruitment which does not require special expertise such as data entry operator, the temporary secretary or the interviewer. Now companies seeking rather than periodic secretary or accounting staff; they prefer the staff which employed by Personnel Employment Service for the critical tasks in organizations such as specialize in certain areas, fleets of field sales, call center, customer representatives, IT Project groups.

Datassist meets all needs for labor employment of companies with its specialized staff. By creating specialist staff that clients need as soon as possible, Datassist enables to start them in target time. Thus, the companies is going to have both an organization that is able to control all costs and would be away from the all risks which will arised from employment within organization.

Datassist serves to minimize the all additional costs and workload resulting from the employment; also provides the traceability of personnel costs on a Project-department basis.

How does Personnel Employment Process Proceed?

 • Clients who want to perform the labor employment will give the information of personnel in needed staff as well as the quantity, quality, work start date, the expiration date of the Project to Datassist.
 • Datassist starts the proposal process carrying out a cost analysis in consideration of the information given before.
 • Agreement on proposal conditions and the frame of work to be performed is fixed by the contract.
 • The search and selection activities of recruitment of demanded staff is conducted by Datassist Recruitment specialists or Client.
 • Suitable candidates for employer, start working hiring by Datassist the way legal procedures to be carried out by Datassist.
 • Client send the absence and progress information of the hired personnel to Datassist in the terms of payment.
 • The Payrolls was prepared in the light of information is billed after obtaining approval by the client.
 • Following the payment of the amount of the customer’s bill, salary is transferred to the account of the relevant personnel.

In the scope of this service, Companies can transfer employees who is be planned to be hired with the indefinate contract to the Datassist if they wish. Thus, notwithstanding any time period in workplace asmentioned, employees planned to work continuously take place in the status of Datassist’s staff.

Thus Datassist ;

 • Makes the costs traceable on the basis of project and department,
 • Provides tailor-made solutions,
 • Helps building a realistic business plans,
 • Ensures economic savings minimizing costs,
 • Eliminates bureaucratic procedures,
 • Makes way for clients to make them concentrate on their main area of activity by taking on tasks like setting up a workflow away from risks.
Datassist is a founding member of The Association of Private Employment Agencies.

Government Incentive Services

Partnership

Job Opportunities

Contact

Sub-Contractor Audits

Sub-Contractor Audits

sub-contractor-audit-turkeyIn recent years, more and more intense as we face the ” Sub-contractor ” concept and the ” Getting service from Sub-contractor ” action bring various problems.

Legal Liabilities determined by various law to not be fulfilled by sub-contractors contributes to significant losses for employers.Principles of joint and several liability determined by law for main and sub-contractor leave very serious legal sanctions against the main employer.

In order to maintain impunity of employers’ business processes, Datassist carry out audits in line with determination of risks and identification of preventive measures on time.

The Scope of Sub-Contractor Audit Service

Datassist provides the possibility of getting proactive actions identifying risks in advance, presenting the report that will be prepared as a result of the examination and auditing of files and documents which are both on the field as well as the processes in question to the main employer.

Some of the Sub-contractor Audit Outcome Reports are as follows :

 • Risks resulting from the sub-contractor
 • Sub-contractors’ compliance with legislation
 • Accuracy of payroll
 • Accuracy of the working days declerations
 • Realization rate of SSI transactions on time
 • Compliance with the requirements on Occupational Health and Safety

DuPont Turkey

dupont-logo

As DuPont Turkey we have been working with Datassist for our payroll services since 2005. Not only have they always provided high quality service (timely and correct) they have always given us the best possible service for our special requirements. We are happy to be working with Datassist.

DuPont Turkey & Israel

Prysmian Group

We’re very happy with the quality or our service and collaboration that we’ve been receiving from Datassist for over 10 years. We wish them sucess, and wish for the continuation of this collaboration.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
HR Department

Success Stories

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][creativez_ut_heading title=”Aktif Şirketler Grubu” description=””][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]As Aktif Şirketler Grubu we began our collaboration with Datassist as one of their first customers.

We’ve grown and developed together for 11 years. They’ve always been on our side with their fast, reliable, goodhumored, flexible and solution-oriented approach.

We wish for the continuation of this successful collaboration.

Aktif Şirketler Grubu
HR department[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”4354″ img_size=”full”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column][creativez_ut_heading title=”Armaggan” description=””][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]We have been receiving payroll services, and consultation on labor law and SSI processes from Datassist for about one and a half years.

Datassist has always provided us with the required legal reports and specialised reports on time, given us timely replies to all our questions on legal matters and have always delivered a very successful service.

For this reason we are very happy to be working with Datassist and we hope for the continuation of our successful partnership.[/vc_column_text][vc_single_image image=”4355″ img_size=”full”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column][creativez_ut_heading title=”DuPont Türkiye” description=””][vc_row_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]As DuPont Turkey we have been working with Datassist for our payroll services since 2005. Not only have they always provided high quality service (timely and correct) they have always given us the best possible service for our special requirements. We are happy to be working with Datassist.

DuPont Turkey & Israel[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”4356″ img_size=”full”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column][creativez_ut_heading title=”MNG Factoring” description=””][vc_row_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

Datassist, is as close to us as a department working within our company.

MNG Factoring Hizmetleri A.Ş.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”4357″ img_size=”full”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column][creativez_ut_heading title=”Gefco Taşımacılık ve Lojistik” description=””][vc_row_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]We’ve been continuing our collaboration with Datassist since 2004 due to their reliability, flexibility and solution oriented viewpoint. We wish for the continuation of this collaboration and wish them all the sucess

Gefco Taşımacılık ve Lojistik A.Ş.
HR Department[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”4359″ img_size=”full”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column][creativez_ut_heading title=”Prysmian Kablo ve Sistemleri” description=””][vc_row_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]We’re very happy with the quality or our service and collaboration that we’ve been receiving from Datassist for over 10 years. We wish them sucess, and wish for the continuation of this collaboration.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
HR Department[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”4360″ img_size=”full”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Audit and Risk Analysis

Audit

audit-turkeyAudit Service consists of two phases which are the identification of incorrect applications on issues related human resources processes and providing solutions that can be applied to enhance these processes.

How does Auditing Service Work?

 • Leads in accordance with up to date information on the Labour Law, Social Security and the Social Security Act by experts in the field supervisors and consultants.
 • Provides solutions to questions and problems related to the legislation or enforcement.
 • Determines payroll processes and overlooked risks that may arise or exist.

Datassist, compliances with legislation and practices to keep it continuously under control by arranging review meetings and inspections. The compliance of all your company’s HR practices taken under the supervision of experts guarantee of Datassist thereby creates the opportunity to re-construct a healthy workflow form.

Recruitment

Gefco

We’ve been continuing our collaboration with Datassist since 2004 due to their reliability, flexibility and solution oriented viewpoint. We wish for the continuation of this collaboration and wish them all the sucess

Gefco Taşımacılık ve Lojistik A.Ş.
HR Department

Mgn Factoring

Datassist, is as close to us as a department working within our company.

MNG Factoring Hizmetleri A.Ş.

Armaggan

We have been receiving payroll services, and consultation on labor law and SSI processes from Datassist for about one and a half years.

Datassist has always provided us with the required legal reports and specialised reports on time, given us timely replies to all our questions on legal matters and have always delivered a very successful service.

For this reason we are very happy to be working with Datassist and we hope for the continuation of our successful partnership.

Trainings

ADP Streamline Patner

ADP-turkiye-partneri

ADP Employer Services International provides multi-country payroll outsourcing services through ADP Streamline®. Datassist is a local partner of ADP Streamline® in Turkey.

*The ADP logo is a registered trademark owned by ADP, Inc. in the United States and in other countries.

Powerful technology plus a human touch. Companies of all types and sizes around the world rely on ADP’s cloud software and expert insights to help unlock the potential of their people. HR. Talent. Benefits. Payroll. Compliance. Working together to build a better workforce. For more information, visit ADP.com. Datassist is proud to be a local payroll partner of ADP in Turkey.

Global Payroll Awards

Aktif Group

aktif logo

As Aktif Şirketler Grubu we began our collaboration with Datassist as one of their first customers.

We’ve grown and developed together for 11 years. They’ve always been on our side with their fast, reliable, goodhumored, flexible and solution-oriented approach.

We wish for the continuation of this successful collaboration.

Aktif Şirketler Grubu
HR department

Success Stories

Consultancy

Consultancy

consultancy-turkeyLaws are changing, practices differ from day to day. Updates to the implementations in this direction is required. These updates are required to optimise the management of your business processes.

Datassist follows up changes in legislation and practice in all areas that affect the processes of human resources such as payroll, leave, personnel affairs; prevents possible errors giving information and necessary warnings.

Datassist closely follows up all developments likely to effect in your operation process taking a broad perspective under the spotlight, while providing consulting service. Thus, Datassist offers both all regulatory and preventive activities in tandem with assesments.

What is the scope of Consulting Service ?

 • Payroll
 • Calculation of salary, supplementary payments and social benefits
 • Practices of Labor Law
 • Social Security operations
 • Keeping the operations of personnel management and affairs in accordance with the provisions of the amended legislation updated.

Payroll Services

Payroll Outsourcing

payroll-service-turkeyOutsourcing is a good instrument to focus on the main competition theme and make the process of complex action seems great without wasting a great deal of labor.

Being proceeded as an in-house payroll operations, optimizing the process and creating a remarkable cost for big companies on the other hand preventing the labor being used in the right fields for smaller scaled companies are processes criticality level of which is high. Payroll outsourcing helps to minimize the labor and risks of payroll and processes like it without the need of a large department in the matter of payroll issue.

In the field of our today s global competition, many firms are using payroll outsourcing to lower the costs while enhancing the quality of service inside. Datassist human resources presents the options of software, application and outsourcing in the range of a service within the process of payroll and brevity.

If you wish you can outsource all your processes. When your needs change in the future you can be centralized via getting the part you want into your organization out of these processes.

Which services does Payroll Outsourcing consist of ?

payroll-outsourcing-turkeySo far, Datassist who set the standards for payroll service in Turkey, responds with different solutions to business models of our rapidly changing and emerging economy Some of basic services that Datassist gives respecting payroll are as follows:

 • Personnel and operating data processing
 • Keeping ready for use and update the information such as identity for the use of the human resources department, staff photos, education, department, department changes, title changes, address information and other information may be subject to assessment for the company
 • Payroll preparation
 • Any official calculation, reporting and declaration concerning payroll
 • Forwarding to the owners of personnel payrolls
 • Bank Payments
 • Following up processes such as Premium, advance payment, fulfilment and so on
 • HR support processes
 • Online payroll Display, leave, overtime, training management
 • Giving answers to the questions of the staff until the company’s management as appropriate concerning payroll accounts and applications
 • HR Management processes
 • Social Security office operations
 • SSI Start and termination processes
 • İŞKUR operations
 • Management and computation of departures
 • Payroll Process Consulting
 • Consulting on Labor Law and implementation, warning on required issues, giving information about the legal practices and changes
 • Management reporting processes

Services

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_column_text]

Excellent Know-How, Excellent Solutions

[/vc_column_text][vc_column_text]Datassist Human Resources with its leading services in the field takes the management of human resources a step ahead.

Both developing business world and trends of technology- impact of which is growing rapidly-have been experiencing their one of the most organic cooperations in the field of human resources. As a department effecting directly foundations’ management Dynamics, human resources have been planned again with innovative applications and technological infrastructure.

Since the day Datassist was founded, it has been working to raise the accelariton of sectoral development that is being talked about. Work processes developing day by day and meeting in modern standards are getting a fresh definition with the information age motto having been told by Datasisst when it has started the journey.

“Excellent know-how, Excellent solutions.”[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”4340″ img_size=”full” alignment=”right”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][creativez_ut_heading title=”PAYROLL OUTSOURCING” description=”With globally increasing competition, companies must focus on their core business. Datassist allows just that, with seamless outsourcing servicess.”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][creativez_ut_heading title=”EMPLOYMENT” description=”Companies who would like to keep their costs at a minimum while maximising their efficiency use employment services even for the most specialised positions.”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][creativez_ut_heading title=”CONSULTANCY” description=”Correct information is always important. Our correct advice on HR related subjects such as Labor Law, SSI applications, government incentives, wages, personnel affairs and payroll will help optimise your processes.”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][creativez_ut_heading title=”RECRUITMENT” description=”Recruitment is one of the most critical decisions for a company and it must never be made based only on recommendations and assumptions. The future of your company is shaped by recruitment decisions.”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][creativez_ut_heading title=”TRAININGS” description=”HR and payroll is our expertise. Datassist organises trainings in these fields both for companies and for individuals.”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][creativez_ut_heading title=”AUDIT AND RISK ANALYSIS” description=”Auditing services will allow you to pinpoint and correct any wrong or misinformed processes in your organization before they turn into a problem.”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][creativez_ut_heading title=”SUB-CONTRACTOR AUDIT” description=”Main and sub-contractors have joint responsibility before the law, and as such any services from sub-contractors present a potential risk. Datassist will help you minimize these risks.”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][creativez_ut_heading title=”WORK PERMITS” description=”Legal processes surrounding work permits can be overly complicated. Datassist handles these application processes in your behalf.”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Global Payroll Awards

Global Payroll Association tarafından her yıl düzenlenen ve dünyanın en iyi bordro şirketlerinin katıldığı Global Payroll Awards bu yıl Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlendi.

Toplam 12 kategoride ödül verilen gecede Datassist Bordro Servisi, Intelligo (İrlanda), Lön & HR Bolaget (İsveç), Polygot Group (Avustralya) ve Cintra HR & Payroll Services (İngiltere) ile beraber finale kalmıştı. Datassist, tüm rakiplerini geride bırakarak In-Country Payroll Provider 2018 ödülünün sahibi oldu.

DATASSİST KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME VE KORUMA POLİTİKASI

DATASSİST KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME VE KORUMA POLİTİKASI

 

Datassist Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Datassist”) olarak Kişisel Veri’lerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Datassist olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişilere ve Datassist ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Veri’lerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi konusunda hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel Veri’lerinizi aşağıdaki politika metninde açıklandığı ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

 1. AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

 

AMAÇ

Bu Kişisel Veri’leri İşleme ve Koruma Politikası (“Politika”), Datassist Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Datassist”) , 6698 Sayılı Kişisel Veri’erin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat ile getirilen yükümlülüklerini yerine getirirken uyacağı esasları düzenleyen ana politika metnidir.

 

KAPSAM

Politika, Datassist çalışanları, müşterileri, web sitesi ziyaretçileri, mobil uygulama kullanıcıları da dahil olmak üzere, Datassist’in faaliyetleri sırasında topladığı, işlediği yahut kendisi ile paylaşılan Kişisel Veri’leri kapsamakta olup; Datassist, departmanları ve çalışanları nezdinde bağlayıcıdır.

 

TANIMLAR

Kişisel Veri doğrudan veya dolaylı olarak Datassist’in bir İlgili Kişi’nin kimliğini, tek başına veya Datassist’in elindeki ya da kontrolündeki diğer bilgilerle birleştirerek belirlemesine imkân veren her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgiler ile biyometrik ve genetik bilgileri ile ilgili veriler anlamına gelmektedir.

Kişisel Sağlık Verisi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi anlamına gelmektedir.

Veri İşleme Kişisel Veri’ler üzerinde gerçekleştirilen, toplama, kaydetme, depolama, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hale getirme, sınıflandırma ya da kullanılmasını engelleme de dahil her türlü işlem anlamına gelmektedir.

İlgili Kişi Kişisel Veri’leri Datassist tarafından yahut adına işlenen tüm gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

 

Açık Rıza belirli bir konu hakkında, bilgilendirildikten sonra, özgür iradeyle verilen onay anlamına gelmektedir.

İmha Kişisel Veri’lerin silinmesi veya yok edilmesi anlamına gelmektedir.

Anonim Hale Getirilmiş Veri, veri sorumlusu ya da İlgili Kişi’yi belirlenebilir hale getirecek başka herhangi bir kişi tüm makul ve olağan yöntemleri kullandıktan sonra dahi, Kişisel Veri’nin hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi anlamına gelmektedir.

Veri İşleyen veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Veri’leri işleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir. Her bir somut olayda Veri İşleyen’in kim olduğu ayrıca değerlendirilmelidir.

Veri Sorumlusu Kişisel Veri’lerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir. Veri sorumlusu Datassist olabileceği gibi zaman zaman Datassist adına yahut Datassist’tin yetkilendirdiği üçüncü bir kişi de olabilir. Her bir somut olayda veri sorumlusunun kim olduğu ayrıca değerlendirilmelidir.

Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu anlamına gelmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

 • İLKELER

Datassist Kişisel Veri toplama ve işlemeye ilişkin gerçekleştirdikleri her türlü faaliyette şu ilkelere uygun hareket eder:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk

Kişisel Veri’ler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak toplanacak ve işlenecektir.

 1. Doğruluk ve gerektiğinde güncellik

Datassist, Kişisel Veri’lerin toplanma ve işlenme amacı doğrultusunda gerekli olması halinde:

 • Kişisel Veri’lerin tam, doğru ve güncel tutulması için gerekli makul önlemleri alacak,
 • İlgili Kişi’lerin Kişisel Veri’lere ilişkin değişikliklerle ilgili bilgi vermesi halinde Kişisel Veri’leri güncelleyecek,
 • eksik ya da yanlış verilerin güncellenmesi, düzeltilmesi ya da silinmesi için gereken makul önlemleri alacaktır.

 

 1. Belirlilik, açıklık ve meşru amaçları haiz olma,

Datassist, gerekli ve toplanmasındaki iş amacıyla bağlantılı olduğu ölçüde Kişisel Veri toplamayı ve işlemeyi taahhüt eder. Hukuken izin verilen veya gerekli olan haller hariç, Kişisel Veri’ler gelecekte ortaya çıkması beklenen amaçlar doğrultusunda önceden toplanmayacak ve/veya işlenmeyecektir. Kişisel Veri’lerin işlenmesinin hukuken gerekli olduğu ya da mümkün olduğu durumlar dışında, yalnızca verinin toplanmasından önce açıkça belirtilen meşru amaçlar doğrultusunda ve alınacak onaya yahut, gerekli olduğu hallerde, Açık Rıza’ya uygun olarak işlenecektir.

Datassist tarafından herhangi bir veri toplama faaliyeti öncesinde, veri toplama yöntemine ve işbu Politika’ya uygun bir şekilde İlgili Kişi’nin Açık Rıza’sının alınmasının gerektiği hallerde onay formu ya da rızanın alındığı çevrimiçi ortamlar kullanılacaktır.

Kişisel Veri’lerin Datassist adına Veri İşleyen üçüncü kişilerce işlendiği hallerde, üçüncü kişilerin, işbu Politikada yer alan yükümlülüklere uygun davranacağını önceden yazılı ve sözleşmesel olarak yahut sair şekilde taahhüt etmesi gerekir.

 1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amacın gerektirdiği süre ile muhafaza etme

Kişisel Veri’ler işlenme amaçlarına uygun olarak azami muhafaza süresince saklanır; bu süre mevzuatta belirlenen yükümlülüklere uygun davranmak ya da meşru işletme menfaatlerini korumak amacıyla daha uzun süre tutulabilir.

Hukuki, idari ya da ticari olarak gerekli süreler sona erdikten sonra ihtiyaç duyulmayan Kişisel Veri’ler mevzuata ve Datassist Kişisel Veri’lerin Saklanması ve İmhası Politikası’na (“İmha Politikası”) uygun şekilde silinecek, anonimleştirilecek yahut yok edilecektir.

Datassist fiziksel ve elektronik veri kayıt sistemlerinde bulunan Kişisel Veri’lere ilişkin olarak bu verilerin toplanma amacının ortadan kalkması ve hukuki saklama sürelerinin sona ermesi halinde tüm verilerin mevzuata uygun şekilde İmha’sından sorumludur.

Kişisel Veri’lerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınacaktır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç (3) yıl süreyle saklanacaktır.

 

 • VERİ TOPLAMA VE İŞLEME

Datassist Kişisel Veri’leri aşağıdaki kanuni koşullara uygun olarak toplayacak ve işleyecektir.

 

2.1 Onay

İlgili Kişi, Kişisel Veri’lerinin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve Politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı yahut elektronik ortamda Açık Rıza verdikten sonra işlenecektir. Kişisel Sağlık Verilerin işlenmesi durumunda Açık Rıza muhakkak yazılı alınır. Alınan Açık Rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda rıza belgelenip ve saklanacaktır. Kişisel Veri’ler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığında İlgili Kişi’nin rızası olmaksızın işlenebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri’lerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için Veri İşleme’nin zorunlu olması.
 • İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

2.2 Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Özel Nitelikli Kişisel Veri’ler yalnızca İlgili Kişi’nin Açık Rıza’sının bulunması ya da, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işlenebilir (örneğin yukarıda madde 2.1’de sayılan hallerde). Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veri’ler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgilinin Açık Rıza’sı aranmaksızın işlenebilir. Özel Nitelikli Kişisel Veri’lerin işlenmesinde Kişisel Veri’leri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edilir.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

3.1 Kişisel Veri’ler yalnızca İlgili Kişi’nin veri aktarımına Açık Rıza’sının bulunması veya 2.1’de sayılan Açık Rıza’nın aranmadığı hallerden birinin varlığı halinde Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir.

 

3.2 Kişisel Veri’lerin Yurtdışı’nda bulunan üçüncü kişilere aktarılmasında ise 3.1’de sayılan koşullara ek olarak;

 • Kişisel Veri’lerin aktarıldığı yabancı ülkenin yeterli seviyede koruma sağlaması ya da;
 • ilgili yabancı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda Datassist’in ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumanın sağlandığını yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurul’un izninin bulunması,

şartlarıbulunmalıdır.

 

 • HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

4.1 İlgili Kişi’nin Hakları

Kişisel Veri’si Datassist tarafından toplanan yahut işlenen gerçek kişiler, KVKK uyarınca Veri Sorumlusu’na başvuru hakkına sahiptir.

İlgili Kişi, başvuru hakkını kullanarak aşağıda sayılan talepleri yazılı olarak veya e-posta vasıtasıyla işbu Politika’nın son kısmında verilen iletişim bilgileri doğrultusunda Datassist’e yahut temsilcilerine yöneltebilir:

 1. Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel Veri’leri işlenmişse buna ilişkin bilgi alma,
 3. Kişisel Veri’lerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veri’lerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel Veri’lerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi,
 6. Kanun çerçevesinde Kişisel Veri’lerin silinmesini veya yok edilmesi,
 7. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Veri’lerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,
 8. İşlenen Kişisel Veri’lerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel Veri’lerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi

 

4.2 Veri Sorumlusu’nun Yükümlülükleri

4.2.1 Aydınlatma Yükümlülüğü

Datassist İlgili Kişi’lere, Kişisel Veri’lerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri’lerinin işlenmesi süreci ve Veri İşleme’nin amaçları hakkında bilgilendirici, açık ve anlaşılır bir bildirim yapacak; bu kişilerin Kişisel Veri’lerine ilişkin hakları konusunda bilgilendirilmesini ve Datassist tarafından işlenen Kişisel Veri’lerine makul ölçüde erişimlerinin olmasını sağlayacaktır.

İlgili Kişi’lere yapılacak bildirim asgari olarak aşağıdaki unsurları içerir:

 • Veri Sorumlusu’nun yahut var ise temsilcisinin kimliği,
 • Veri İşleme’nin amacı, yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Kişisel Veri’lerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • İlgili Kişi’lerin yukarıda yer alan madde 4.1 altında belirtilen kanuni hakları

 

4.2.2 Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

Datassist ilgili mevzuatta belirlenen kapsamda,

 • Kişisel Veri’lerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini
 • Kişisel Veri’lere hukuka aykırı olarak erişilmemesini
 • Kişisel Veri’lerin kötüye kullanılmasını, ifşasını, değiştirilmesini ve yok edilmesine karşı muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alır.

 

 1. Datassist Kişisel Veri güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar veya yaptırır.
 2. Datassist faaliyetleri çerçevesinde topladığı ve/veya işlediği Kişisel Veri’leri (i) KVKK hükümlerine ve Politikaya uygun olarak gizli tutar, (ii) işleme amacı dışında kullanmaz, (iii) görevi gereği Kişisel Veri’lerin işlenmesi faaliyetine dahil olmayan çalışanının her türlü Veri İşleme faaliyetini yasaklar, ve (iv) çalışanlarının görevinin sınırlarına uygun kapsamda ölçüde Kişisel Veri’lere erişimine imkan tanır. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
 3. İşlenen Kişisel Veri’lerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, Datassist bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.

 

4.2.3 Veri Sorumluları Siciline Kayıt

Datassist Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’e göre Kişisel Veri’leri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından oluşturulacak Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olarak Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmesi gereken ilgili yükümlülüğü yerine getirecektir. Bu kapsamda aşağıdaki bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır:

 • Veri Sorumlusu, varsa Veri Sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisinin adı, adresi ve alınmış olması halinde KEP adresi,
 • Kişisel Veri’lerin hangi amaçlarla işlenebileceği,
 • Kişisel Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri,
 • Kişisel Veri’lerin aktarılabileceği alıcı ve alıcı grupları,
 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen Kişisel Veri’ler,
 • Sicile kayıt tarihi ile kaydın sona erdiği tarih,
 • Kişisel Veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,
 • Kişisel Veri’lerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

 

POLİTİKADA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER VE YÜRÜRLÜK TARİHİ

Bu Politikada yer alan hükümler Datassist tarafından gerek görüldüğü takdirde mevzuat hükümlerine uygun olarak internet sitelerinde yayınlanmak suretiyle değiştirebilir. İşbu hükümlerinden herhangi birisinin değişmesi halinde ilgili değişiklikler, değişikliğin yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İşbu Politika Ekim 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

DATASSİST Bilgi Teknolojileri A.Ş.

e-mail: kvkk.bilgi@datassist.com.tr

Private: WPForms Preview

This is the WPForms preview page. All your form previews will be handled on this page.

The page is set to private, so it is not publicly accessible. Please do not delete this page 🙂 .

Başarı Hikayeleri

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][creativez_ut_heading title=”Aktif Şirketler Grubu” description=””][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]Aktif Şirketler Grubu olarak Datassist ile işbirliğimiz ilk müşterilerinden biri olarak başladı.

Tam 11 yıldır birlikte büyüdük, geliştik.  Hızlı, güvenilir, güleryüzlü,  uyumlu ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla hep yanımızda oldular.

Bu işbirliğimizin ve başarılı çalışmalarımızın devamını dileriz.

Aktif Şirketler Grubu
İnsan Kaynakları[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”4354″ img_size=”full”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column][creativez_ut_heading title=”Armaggan” description=””][vc_row_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]Datassist’ten yaklaşık olarak bir buçuk yıldan beri bordrolama hizmeti, bunun yanında ayrıca İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile ilgili olarak da danışmanlık hizmeti almaktayız.

Datassist, bize vermiş olduğu hizmetleri çerçevesinde hazırlaması gereken yasal ve özel raporları zamanında göndermiş, mevzuat konularında gerekli bilgilendirmeleri zamanında yapmış ve bu süreç içinde şirketimize olumlu katkılar sağlayarak çok başarılı bir hizmet sunmuştur.

Bu nedenle Datassist ile çalışmaktan çok memnun olduğumuzu ve başarılı giden iş ortaklığımızın devam etmesini dilemekteyiz.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”4355″ img_size=”full”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column][creativez_ut_heading title=”DuPont Türkiye” description=””][vc_row_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]DuPont Türkiye olarak 2005 yılından beri bordro konusunda Datassist ile birlikte çalışıyoruz. Hem sürekli olarak sağladıkları kaliteli hizmet (doğru ve eksiksiz) ile hem de özel olarak talep ettiğimiz tüm çalışmalarda en iyi hizmeti aldığımızı düşünüyorum. Datasssist ile çalışmaktan memnunuz.

DuPont Turkey & Israel[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”4356″ img_size=”full”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column][creativez_ut_heading title=”MNG Factoring” description=””][vc_row_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]

Datassist, Şirket bünyemizde bulunan bir departman kadar yakın bize.

MNG Factoring Hizmetleri A.Ş.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”4357″ img_size=”full”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column][creativez_ut_heading title=”Gefco Taşımacılık ve Lojistik” description=””][vc_row_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]Güvenilirliği, uyumlu işbirliği ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde Datassist ile 2004 yılından beri iş birliğimizi sürdürmekteyiz.
Bu işbirliğinin devamını diler, kendilerine başarılar dileriz.

Gefco Taşımacılık ve Lojistik A.Ş.
İnsan Kaynakları
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”4359″ img_size=”full”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column][creativez_ut_heading title=”Prysmian Kablo ve Sistemleri” description=””][vc_row_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]Datassist Hizmet ve Danışmanlık A.Ş. ile -önce müşteri memnuniyeti yaklaşımı sayesinde- 10 yılı aşkın bir süredir devam ettirdiğimiz işbirliğimiz ve aldığımız hizmetin kalitesinden oldukça memnunuz. İşbirliğimizin devamını diler, başarılar dileriz.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
İnsan Kaynakları[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”4360″ img_size=”full”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Partnerler

[vc_row][vc_column][creativez_ut_heading title=”Yerel Uygulamalar, Uluslararası Standartlar” description=””][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”5862″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][creativez_ut_heading title=”ADP Streamline Partneri” description=”ADP Employer Services International şirketi ADP Streamline® aracılığı ile çok uluslu bordro outsourcing hizmeti sunmaktadır. Datassist ADP Streamline®’in Türkiye Partneridir.

*ADP logosu Amerika Birleşik Devletleri ve diğer tüm ülkelerde geçerli olmak kaydı ile ADP’nin müseccel varlığıdır.

Powerful technology plus a human touch. Companies of all types and sizes around the world rely on ADP’s cloud software and expert insights to help unlock the potential of their people. HR. Talent. Benefits. Payroll. Compliance. Working together to build a better workforce. For more information, visit ADP.com. Datassist is proud to be a local payroll partner of ADP in Turkey.”][/vc_column][/vc_row]

Teşvik Servisi

Teşvik Servisi

İstihdamı artırma ve işverenleri destekleme amacı ile uygulanan bölgesel ve sektörel personel teşvikleri, personel maliyetlerini düşürme hususunda önemli bir unsurdur.

tesvik servisiİstihdamı artırma ve işverenleri destekleme amacı ile uygulanan bölgesel ve sektörel personel teşvikleri, personel maliyetlerini düşürme hususunda önemli bir unsurdur. Ancak bilgi veya personel yetersizliği sebebi ile karşılaşılabilecek cezalar, bazı şirketlerin bu teşviklerden ne yazık ki uzak kalmayı tercih etmelerine neden olmaktadır.

Datassist Bordro Servisi, 1999’dan bugüne edindiği benzersiz tecrübesi ile personel teşvikleri konusundaki ihtiyaçlarınızı, 360 derece danışmanlık veya tüm riskleri ile birlikte direkt uygulayıcı seviyesinde karşılar.

Elbette organizasyonun işleyiş ve gereksinimleri farklıdır, bu yüzden hizmet kapsamını siz belirlersiniz:

Datassist Teşvik Servisi’nin Kapsamı Nedir?

Uygulanabilirlik analizi:

Şirketiniz için uygun teşvikler hangileri, nereden başlamalı? Hangi teşvikten yararlandığınızda hangi maliyetiniz ne kadar düşebilir, toplam fayda ne olabilir?

Yasal bilgilendirme ve değişiklik takibi:

İlgili yasalardaki uygulamalar değişebiliyor, uygulamanızı güncel tutmak için bu değişimleri yönetebilir misiniz?

Bürokratik işlemler:

Teşvik başvuru süreci nasıl işler, bildirgeler nasıl hazırlanmalıdır, kritik hususlar hangileri?

Risk yönetimi:

Tehlike var mı, varsa ne kadar? Outsource etmek ister misiniz?

Geçmişe dönük teşviklere ilişkin işlemler:

18 Mart 2015 sonrası için faydalanma ihtimali hangi koşullarda söz konusu olabilir?

Kapsam Dahilindeki Teşvikler Hangileridir?

 • 6486 Sayılı Kanun – Yurtdışına Gönderilen Personel
 • 6322 Sayılı Kanun – Bölgesel Teşvik
 • 6111 Sayılı Kanun – Aynı anda birden fazla teşvikten yararlanma
 • 6111 Sayılı Kanun – İlave İstihdam Teşviki
 • 5746 Sayılı Kanun – Ar-Ge Faaliyetleri Teşviki
 • 5225 Sayılı Kanun – Kültür Yatırımları Teşviki
 • 5510 Sayılı Kanun – %5 Hazine Teşviki
 • 4857 Sayılı Kanun – Engelli Personel
 • 4447 Sayılı Kanun – İşsizlik Ödeneği Alanlara Teşvik
 • 3305 Sayılı Bakanlar KK – Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşviki

Dakika Personel Yönetimi

Dakika Personel Yönetimi

Datassist’in know-how’ı ve yüksek teknoloji desteği ile hayata geçirilen Dakika Personel Yönetimi %100 online altyapısı ve self servis İK, Mobil İmza gibi yetenekleri ile çalışanları İK’nın birer parçası haline getirir.

dakika-logo

Dakika Personel Yönetimi, Datassist’in 15 yıllık tecrübesi ve TÜBİTAK ile TTGV’nin AR-GE desteği kapsamında geliştirilmiş olan bir personel yönetimi platformudur.

Bir SaaS hizmet olması ve self servis ekranlarının gücüyle bordro hesaplama, izin, arşiv, özlük yönetimi gibi İK süreçlerinin kolaylaştırılmasını sağlar. Böylece insan kaynakları veya personel yönetimi departmanlarının en çok zamanına malolan işlemleri Dakika ile tamamen otomatik hâle gelir.

Self-servis İK, mobil imza özelliği, esnek raporlama, toplu veri aktarımı, yüksek güvenlik önlemleri ve tamamen online olması gibi özellikleri sayesinde, Dünya standarlarında bir İnsan Kaynakları yazılımıdır.

Yabancı Personel Çalışma İzinleri

Yabancı Personel Çalışma İzinleri

Çalışma izinleri ile ilgili yasal süreç bazen çok karmaşık olabilir. Datassist yabancı personel için alınacak çalışma izinleri konusunda sağladığı hizmetler ile bu işlemleri sizin için yürütür.

Son yıllarda ülkemizde artan yabancı sermaye girişi ile birlikte yabancı personel çalıştırmak isteyen firmaların da sayısı artmıştır. Bu artış, uluslararası çalışma şartlarının yeniden yapılandırılması sonucunu doğurmuş ve yeni düzenlemeler getirmiştir. Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yabancı personel çalıştırılmasına ilişkin düzenlemeler geliştirilmiş, uygulamalar eskiye nazaran hassasiyetle yönetilmeye başlanmıştır.

Datassist, Türkiye’deki mevcut kanunlar ve uygulamalar çerçevesinde çalışma ve ikamet izinleri ile ilgili sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini profesyonel hizmet çerçevesinde sağlar. Yabancı çalışanlarınız için çalışma izni ve vize uzatım işlemlerini sizin için yürütür.

Kurulduğu günden bu yana uzman kadrosuyla sonuçlandırdığı birçok başvurunun da kazandırdığı deneyimle Datassist, başvuru değerlendirme ve takip sürecini titizlikle yöneterek, dikkatle yürütülmeyen süreçler sonucu ortaya çıkabilecek zaman kaybının ve maddi kaybın ortaya çıkmasını engeller.

Alt İşveren Denetimi

Alt İşveren Denetimi

Asıl ve alt işverenlerin kanun önünde müteselsil şekilde sorumlu olmaları, alt işverenden hizmet alımının risk noktasını oluşturmaktadır. Datassist bu risklerinizi minimize etmenizi sağlar.

alt-isveren-denetimiSon yıllarda gitgide daha yoğun olarak karşımıza çıkan “Alt İşveren” kavramı ve “Alt İşverenden Hizmet Alınması” eylemi beraberinde çeşitli sorunları da getirmektedir.

Alt işverenlerin çeşitli kanunlarla belirlenmiş yasal yükümlüklerini yerine getirmemeleri, asıl işverenlere önemli kayıplar yaşatabilmektedir. Asıl ve alt işverenler için kanunen belirlenmiş müşterek ve müteselsil sorumluluk ilkeleri, asıl işvereni çok ciddi kanuni yaptırımlarla karşı karşıya bırakmaktadır.

Datassist, asıl işverenlerin iş süreçlerinin zarara uğramadan sürdürebilmeleri adına risklerin belirlenmesi ve önleyici tedbirlerin zamanında alınması doğrultusunda denetimler uygulamaktadır.

Alt İşveren Denetimi Hizmet Kapsamı

Datassist, hem sahada hem de sözkonusu süreçlere ilişkin doküman, dosya ve evraklarda gerçekleştireceği inceleme ve denetimler sonucu hazırlayacağı raporu asıl işverene sunarak risklerin önceden tespit edilerek proaktif eylemler alma imkanı sağlar.

Alt İşveren Denetimi Sonuç Raporu’nun bazı çıktıları şu şekildedir:

 • Alt işverenden kaynaklanan riskler
 • Alt işverenlerin mevzuata uygunluğu
 • Bordroların doğruluk oranı
 • Çalışma günleri bildirimlerinin doğruluğu
 • SGK işlemlerinin zamanında gerçekleştirilme oranı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki gerekliliklere uygunluk

Denetim ve Risk Analizi

Denetim ve Risk Analizi

Denetim hizmetleri, insan kaynakları süreçlerindeki sorun ve yanlış uygulamaların tespiti ile bu süreçleri iyileştirmek için uygulanabilecek çözümlerin, aksaklık yaşanmadan önce belirlenmesini sağlar.

denetimDatassist Türkiye’deki ilk Bordro Outsourcing firması olarak edindiği 15 yıllık bilgi birikimi ile Bordro Uygulamaları, İş ve Sosyal Güvenlik konularında denetim, risk analizi ve süreç iyileştirme hizmeti vermektedir.

Hukuki tasarruflar ve risk analizi, bu konuda hukuk nosyonu içeren bir uzmanlık gerektirmektedir, bu nedenle yaratılan katma değerin yansıtılması ile sinerji yaratma isteği sebebi ile Datassist risk analizleri ve hukuki süreç uygulamaları konularında uzman hukuk birimini oluşturdu.

İş ve Sosyal güvenlik konularındaki problemlerin tespiti ve bu süreçleri iyileştirmek için uygulanabilecek çözümlerin sunulması esas olarak denetim ve sonrası süreç uygulaması veya danışmanlıktan oluşmaktadır.

Ancak her organisazyonun yapılanması ve ihtiyaçları farklıdır, siz denetim başlıklarından sizin için kritik olanları seçebilirsiniz.

Datassist Bordro Servisi

 • Bordro süreçlerinin uygulama, hesaplama ve ödeme yönünden denetlenmesi ve konudaki risklerin analizi
 • İş Kanunu bordro ve Sosyal Güvenlik konularına ilişkin güncel bilgiler doğrultusunda yönlendirmeler
 • Bordro süreçlerine ilişkin uygulama ya da mevzuata ilişkin soru ve sorunlarınız için çözümler
 • Tedarikçi taşeron uygulamaları bordro süreç, ödeme kontrolü ve risklerin değerlendirilmesi
 • Teşvik ve indirim analiz ve önerileri
 • Personel özlük süreçleri dosya ve dökümantasyon kontrolu
 • Bordro süreçlerinde ortaya çıkabilecek ya da varolan ve gözden kaçırılmış risklerinizi yada fırsatlar konusunda bilgilendirme ve çözüm önerileri ve uygulama

Datassist İş Hukuku Servisi

 • Çalışan ve hizmet verenlerin iş ilişkilerinin iş sözleşmeleri ve iş yeri uygulamaları analizi
 • Tedarikçi ve taşeron uygulamaları risk analizi
 • İş, sosyal güvenlik ve diğer kanun ve yönetmeliklerin şirket bazında dokümantasyon ve uygulamalar ile analizi
 • İş şartları ve çalışma sürelerine ilişkin değerlendirme, analiz ve öneriler
 • Çalışan ihtilafları ve iş sözleşmesi sona erme süreçlerinin kontrolü
 • Personel özlük süreçleri uygulama ve risk kontrolü
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının kontrolü Yukarıdaki konular doğrultusunda bulguların analizi ve çözüm öneri ve uygulamaları

Danışmanlık ve Uygulama

Periyodik değerlendirme toplantıları ve denetlemeler ile uygulamaların mevzuata uygunluğunun sürekli kontrol altında tutulmasını sağlanır. Organizasyonunuzdaki İş ve Sosyal güvenlik uygulamalarının mevzuata uygunluğu teminat altına alınarak, iş akışınızı en sağlıklı haliyle yeniden kurgulama fırsatı sağlanır.

Danışmanlık

Danışmanlık

Doğru bilgi her zaman önemlidir. Şirketlerdeki İş Kanunu, SGK, teşvikler, ücretler, özlük ve bordro gibi İK uygulamaları hakkında alınacak doğru tavsiyeler süreçleri optimize edilmesini sağlar.

danismanlikKanunlar değişmekte, uygulamalar günden güne farklılaşmaktadır. Bu doğrultuda uygulamalarınızda da güncellemeler gerekmektedir. Bu güncellemeler iş süreçlerinizin yönetimini optimize etmek için kaçınılmaz haldedir.

Datassist; bordro, özlük, izin gibi insan kaynakları süreçlerini etkileyen tüm alanlardaki mevzuat ve uygulama değişikliklerini takip eder; gerekli ikaz ve bilgilendirmeler ile olası hataların önüne geçer.

Datassist; danışmanlık hizmetini sunarken çok geniş bir perspektifi mercek altına alarak, işleyişinize etki etme olasılığı bulanan tüm gelişmeleri yakından takip eder. Böylece hem düzenleyici, hem de önleyici faaliyetlerin tümünü değerlendirmeler ile birlikte sunar.

Danışmanlık Hizmeti Hangi Alanları Kapsar?

 • Bordro işlemleri
 • Ücret, ek ödeme ve sosyal yardım hesaplamaları
 • İş Kanunu uygulamaları
 • Sosyal Sigorta işlemleri
 • Personel yönetimi ve özlük uygulamalarının değişen mevzuat hükümlerine göre güncel tutulması

Başvuru Formu

İş Fırsatları

İşe Alım

Tamamlanan Eğitimler

[vc_row][vc_column][creativez_ut_blog cats=”tamamlanan-egitimler”][/vc_column][/vc_row]

Güncel Eğitimler

2018 yılında düzenlenecek eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt işleminizi gerçekleştirmek için egitimler@datassist.com.tr adresiyle veya 0212 251 45 50 (Dahili:175) numaralı telefonla irtibat kurabilirsiniz!

Executive Training
(
DET101, DET102, DET103)

4 – 5 – 10 – 11 – 12 Mayıs:
44. Dönem Temel Bordro Uygulamaları Eğitimi
6 – 7 – 12 – 13 – 14 Temmuz:
45. Dönem Temel Bordro Uygulamaları Eğitimi
7 – 8 – 13 – 14 – 15 Eylül:
46. Dönem Temel Bordro Uygulamaları Eğitimi
2 – 3 – 8 – 9 – 10 Kasım:
47. Dönem Temel Bordro Uygulamaları Eğitimi

Eğitim

Eğitim

Datassist, uzman olduğu İK ve Bordrolama konularında eğitimler vermektedir. Bu eğitimler belirli dönemlerde bireysel katılımlara açık veya şirket ya da topluluklara özel olarak düzenlenmektedir.

(more…)

Personel İstihdamı

Personel İstihdamı

Maliyetlerini minimum, verimliliğini ise maksimum düzeyde tutmayı hedefleyen firmalar, artık Personel İstihdamı hizmetlerinden uzmanlık gerektiren en özel pozisyonlar için de faydalanıyor.

personel-istihdamiArtan rekabet, küreselleşme, maliyet avantajı yaratma, daha yüksek ürün-hizmet kalitesine ulaşma zorunluluğu gibi parametrelerle günden güne karmaşıklaşan iş dünyası, bu koşullara uyum sağlayabilmek üzere yeni modeller oluşturuyor, Personel İstihdamı Hizmeti de bu yöntemlerden biridir.

Personel İstihdamı ile ana faaliyet alanlarına konsantre olarak kaynaklarını bu alanlarda en iyi olmaya yönlendiren kurumlar, diğer işletme fonksiyonlarını da konunun uzmanlarından hizmet alarak çözümlemektedirler.

Personel İstihdam hizmeti, eskiden beri varolan; veri giriş operatörü, geçici sekreter, anketör gibi özel uzmanlık gerektirmeyen dönemsel personel istihdamı taleplerinin ötesine geçerek, günün gereksinimlerine uyum sağlamaktadır. Artık şirketler, dönemsel sekreter veya muhasebe elemanı arayışından çok; belirli alanlarda uzmanlaşmış, saha satış filoları, çağrı merkezi, müşteri temsilcileri, IT proje grupları gibi organizasyonlarında kritik önem taşıyan görevler için de Personel İstihdam Hizmeti üzerinden istihdam ettikleri personelleri tercih ediyorlar.

Datassist, uzman kardosu ile kurumların işgücü istihdamına yönelik tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Müşterilerinin ihtiyacı olan uzman kadroları en kısa zamanda oluşturarak, hedeflenen zamanda göreve başlamalarını sağlıyor. Böylece kurumlar; hem tüm maliyetleri kontrol edebildiği bir organizasyona sahip oluyor, hem de organizasyon bünyesinde personel istihdamından doğacak tüm risklerinden uzaklaşmış oluyor.

Sağladığı Personel İstihdam Hizmetleri ile Datassist, personel istihdamından doğacak tüm ilave iş yükü ve maliyetlerin minimize edilmesini sağlarken; personel maliyetlerinin proje-departman bazında izlenebilirliğini de sağlamaktadır.

Personel İstihdamı Süreci Nasıl İlerler?

 • İşgücü istihdamı gerçekleştirmek isteyen müşteri, gereksinim duyulan kadrolardaki personele ilişkin adet, nitelik, işe başlama tarihi, proje bitim tarihi gibi genel bilgileri Datassist’e iletir
 • Datassist, bu veriler ışığında bir maliyet analizi yaparak teklif sürecini başlatır
 • Teklif koşullarında uzlaşma sağlanır ve gerçekleştirilecek çalışmanın çerçevesi sözleşme ile sabitlenir
 • Talep edilen kadroların arama-seçme faaliyetleri Datassist İşe Alım ekibi uzmanları ya da müşteri tarafından yürütülür
 • Müşteri tarafından uygun görülen adaylar, Yasal prosedürler Datassist tarafından gerçekleştirilecek şekilde Datassist kadrosunda işe başlatılır
 • Ücret ödeme dönemlerinde müşteri, istihdam edilen personelin devam-devamsızlık ve hak ediş bilgilerini Datassist’e aktarır
 • Bu bilgiler ışığında hazırlanan bordrolar, müşteri onayı alındıktan sonra fatura edilir
 • Müşterinin fatura edilen tutarı ödemesini takiben, maaş ilgili personelin hesabına aktarılır

Bu hizmetin kapsamında, şirketler dilerlerse sürekli olarak çalıştırmayı planladıkları personelin istihdamını da Datassist’e verebilmektedirler. Böylece, söz konusu iş yerinde herhangi bir zaman dilimine bağlı olmaksızın, sürekli görev yapması planlanan çalışanlar Datassist personeli statüsünde yer almaktadırlar.

Böylece Datassist;

 • Maliyetleri proje ve bölüm bazında izlenilebilir kılmak
 • İhtiyaca uygun çözümler sunmak
 • Gerçekçi iş planları oluşturulmasına yardımcı olmak
 • Masrafları en aza indirgeyerek, ekonomik tasarruf sağlamak
 • Bürokratik işlemleri yok etmek
 • Riskten uzak bir organizasyonel iş akışı kurmak gibi görevleri üstlenerek, şirketlere ana faaliyet konularına odaklanabilmeleri için alan yaratır.

Datassist, Özel İstihdam Büroları Derneği kurucu üyelerindendir.


Bordrolama Hizmetleri

Bordrolama Hizmeti

Rekabet küresel anlamda artarken firmalar hayatta kalabilmek için ana işkollarına odaklanarak hızlanmak zorundalar. Datassist sunduğu Outsourcing servisleri ile hız kazanmaları için müşterilerine destek olur.

bordrolama-hizmetiOutsourcing, karmaşık iş süreçlerini çok fazla işgücü harcamaksızın mükemmel hale getirmek ve ana rekabet konusuna odaklanmak için iyi bir araçtır.

Inhouse olarak yürütülen Bordrolama işlemleri büyük şirketler için, ciddi maliyetler yaratan ve süreçleri optimize etmeyi; daha küçük ölçekte şirketler için ise işgücünü doğru alanlarda kullanmayı engelleyen, kritiklik düzeyi yüksek süreçlerdir. Bordro Outsourcing içeride bordro konusunda büyük bir departmana gerek olmaksızın teknik bordrolama ve benzeri süreçlerin risklerini ve işyükünü minimize etmeyi sağlar.

Günümüzdeki küresel rekabet ortamında çok fazla firma içerideki servis kalitesini artırırken maliyetleri düşürmek için Bordro Outsourcing’i kullanıyor. Datassist İnsan Kaynakları, özlük ve teknik bordrolama süreçlerinde yazılım, uygulama ve outsourcing seçeneklerini bir hizmet yelpazesi biçiminde sunar.

İsterseniz tüm süreçlerinizi outsource edebilirsiniz. Gelecekte ihtiyaçlarınız değiştiğinde, tüm bu süreçlerden istediğiniz bölümü şirketiniz bünyesine alarak hızlı bir şekilde tekrar merkezileşebilirsiniz.

Bordro Outsourcing Hangi Servislerden Oluşur?

teknik-bordrolamaBugüne dek Türkiye’de bordro servisi standartlarını oluşturan Datassist, ekonomimizin gelişen ve hızla değişen iş modellerine farklı çözümlerle cevap vermektedir. Datassist’in bordrolama hizmetleri konusunda sunduğu temel bazı servisler şu şekildedir:

 • Özlük ve çalışma bilgileri işlemleri
 • İnsan kaynakları departmanının kullanımı için kimlik, personelin fotoğrafları, öğrenim, departman, departman değişiklikleri, unvan değişiklikleri, adres, yakın bilgi ve adresleri, firma için değerlendirmeye konu olabilecek diğer bilgilerin müşterimiz olan şirketin kullanımına hazır biçimde tutulması ve güncellenmesi
 • Bordro hazırlama
 • Bordroya ilişkin her türlü resmi hesaplama, raporlama ve bildirge
 • Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi
 • Banka ödemeleri
 • Prim, avans, icra vb. süreçlerin takibi
 • İK destek süreçleri
 • Online bordro görüntüleme, izin, fazla mesai, eğitim yönetimi
 • Bordro hesapları veya uygulamalar konusunda şirket yönetimince uygun görüldüğü kadarı ile personelin sorularına cevap verilmesi
 • İK Yönetim süreçleri
 • SGK işyeri işlemleri
 • SGK işe giriş çıkış işlemleri
 • İŞKUR işlemleri
 • İşten ayrılış hesapmaları ve yönetimi
 • Bordro süreci danışmanlığı
 • İş Kanunu ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verilmesi
 • Yönetim raporlama süreçleri

Hizmetler

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_column_text]

Mükemmel Bilgi, Mükemmel Çözüm

[/vc_column_text][vc_column_text]Datassist İnsan Kaynakları sektördeki öncü hizmetleri ile insan kaynakları yönetimini bir adım öteye taşıyor.

Gelişen iş dünyası ve etki alanı hızla artan teknoloji trendleri en organik birlikteliklerinden birini İnsan Kaynakları alanında yaşıyor. Kurumların yönetim dinamiklerini doğrudan etkileyen bir departman olarak İnsan Kaynakları, yenilikçi uygulamalar ve teknolojik altyapılar ile yeniden tasarlanıyor.

Datassist kurulduğu günden bu yana, söz konusu sektörel gelişimin ivmesini artırmak için çalışıyor. Günden güne gelişen ve modern standartlarda buluşan iş süreçleri, Datassist’in yola çıkarken söylediği bilgi çağı mottosu ile tekrar anlam kazanıyor:

“Mükemmel Bilgi, Mükemmel Çözüm”[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”4340″ img_size=”full” alignment=”right”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][creativez_ut_heading title=”BORDROLAMA HİZMETİ” description=”Rekabet küresel anlamda artarken firmalar hayatta kalabilmek için ana işkollarına odaklanarak hızlanmak zorundalar. Datassist sunduğu Outsourcing servisleri ile hız kazanmaları için müşterilerine destek olur.
“][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][creativez_ut_heading title=”PERSONEL İSTİHDAMI” description=”Maliyetlerini minimum, verimliliğini ise maksimum düzeyde tutmayı hedefleyen firmalar, artık Personel İstihdamı hizmetlerinden uzmanlık gerektiren en özel pozisyonlar için de faydalanıyor.
“][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][creativez_ut_heading title=”DANIŞMANLIK” description=”Doğru bilgi her zaman önemlidir. Şirketlerdeki İş Kanunu, SGK, teşvikler, ücretler, özlük ve bordro gibi İK uygulamaları hakkında alınacak doğru tavsiyeler süreçleri optimize edilmesini sağlar.
“][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][creativez_ut_heading title=”İŞE ALIM” description=”İşe alım, tavsiye veya tahminler üzerine asla kurulmaması gereken; şirketlerin alacağı en kritik kararlardandır. Çünkü şirketin geleceği ve başarısı, işe alım noktasında verilecek doğru kararlarla şekillenir.
“][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][creativez_ut_heading title=”EĞİTİM” description=”Datassist, uzman olduğu İK ve Bordrolama konularında eğitimler vermektedir. Bu eğitimler belirli dönemlerde bireysel katılımlara açık veya şirket ya da topluluklara özel olarak düzenlenmektedir.
“][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][creativez_ut_heading title=”DENETİM VE RİSK ANALİZİ” description=”Denetim hizmetleri, insan kaynakları süreçlerindeki sorun ve yanlış uygulamaların tespiti ile bu süreçleri iyileştirmek için uygulanabilecek çözümlerin, aksaklık yaşanmadan önce belirlenmesini sağlar.
“][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][creativez_ut_heading title=”ALT İŞVEREN DENETİMİ” description=”Asıl ve alt işverenlerin kanun önünde müteselsil şekilde sorumlu olmaları, alt işverenden hizmet alımının risk noktasını oluşturmaktadır. Datassist bu risklerinizi minimize etmenizi sağlar.
“][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][creativez_ut_heading title=”Yabancı Personel Çalışma İzinleri” description=”Çalışma izinleri ile ilgili yasal süreç bazen çok karmaşık olabilir. Datassist yabancı personel için alınacak çalışma izinleri konusunda sağladığı hizmetler ile bu işlemleri sizin için yürütür.
“][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

İletişim

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][creativez_ut_heading title=”Datassist Bordro Servisi” h_tag=”h4″ description=”Adres:

Bankalar Caddesi No:3
Bozkurt Han Kat:2
Karaköy 34421 İstanbul

Telefon:

444 4 923

Faks:

0212 251 40 22″][creativez_ut_heading title=”Bursa Şubesi” h_tag=”h5″ description=”Adres:

Odunluk Mah. Liman Cad.
Kızılay Plaza No:17 Kat:5 D:64
Nilüfer / BURSA

Telefon:

0224 205 03 54

Faks:

0212 251 40 22″][creativez_ut_heading title=”Samsun Şubesi” h_tag=”h5″ description=”Adres:

Aksu Mah. OMÜ Cad.
Teknopark Binası No:73 D:51
Atakum / SAMSUN

Telefon:

0212 709 62 50 (Dahili: 855)

Faks:

0212 251 40 22″][creativez_ut_heading title=”Eskişehir Şubesi” h_tag=”h5″ description=”Adres:

İstiklal Mh. Şair Fuzuli Cd.
Özkal İş Merkezi N:36 K:3
Odunpazarı / ESKİŞEHİR

Telefon:

0212 709 62 50
Faks:

0212 251 40 22″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″][creativez_ut_map mouse_wheel=”true” lat=”41.02369573843866″ lng=”28.974718875007625″ zoom=”19″ markers=”%5B%7B%22title%22%3A%22Datassist%22%2C%22lat%22%3A%2241.02369573843866%22%2C%22lng%22%3A%2228.974718875007625%22%2C%22icon_width%22%3A%22105%22%2C%22icon_height%22%3A%2243%22%2C%22content%22%3A%22Datassist%20Bordro%20Servisi%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Marker%202%22%2C%22lat%22%3A%2240.5538493%22%2C%22lng%22%3A%22-81.918094%22%2C%22icon_width%22%3A%22105%22%2C%22icon_height%22%3A%2243%22%2C%22content%22%3A%22Content%202%22%7D%5D” animated=”fadeIn” css=”.vc_custom_1493723349196{margin-top: 15px !important;}”][vc_gmaps link=”#E-8_JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZ29vZ2xlLmNvbSUyRm1hcHMlMkZlbWJlZCUzRnBiJTNEJTIxMW0xOCUyMTFtMTIlMjExbTMlMjExZDMwNDcuMDMzMzk5OTE1MDUzNSUyMTJkMjguOTk1NzE4MzE1NTQxMTclMjEzZDQwLjIwODMxOTk3OTM4OTkyJTIxMm0zJTIxMWYwJTIxMmYwJTIxM2YwJTIxM20yJTIxMWkxMDI0JTIxMmk3NjglMjE0ZjEzLjElMjEzbTMlMjExbTIlMjExczB4MTRjYTE0MmIxNTk0NmEzZiUyNTNBMHgzYmExOTY5OWU5YmE3NGU5JTIxMnpTOFN4ZXNTeGJHRjVJRkJzWVhwaCUyMTVlMCUyMTNtMiUyMTFzdHIlMjEyc3RyJTIxNHYxNDkzNDU5OTUwMTk5JTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI2MDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI0NTAlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBzdHlsZSUzRCUyMmJvcmRlciUzQTAlMjIlMjBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4lM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U=” size=”350px” css=”.vc_custom_1493723322620{margin-top: 35px !important;}”][vc_gmaps link=”#E-8_JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZ29vZ2xlLmNvbSUyRm1hcHMlMkZlbWJlZCUzRnBiJTNEJTIxMW0xOCUyMTFtMTIlMjExbTMlMjExZDg0NzAuMTc5MzQ5ODI3MzI0JTIxMmQzNi4xNzg5MTkyNzMxMTM5NyUyMTNkNDEuMzU5NzI5NjY1MDMyMDIlMjEybTMlMjExZjAlMjEyZjAlMjEzZjAlMjEzbTIlMjExaTEwMjQlMjEyaTc2OCUyMTRmMTMuMSUyMTNtMyUyMTFtMiUyMTFzMHg0MDg4N2VmMGE0ZmVjY2M5JTI1M0EweGI4MzRjMTM5NWY5YmEzOWQlMjEyc1NhbXN1biUyQlRla25vcGFyayUyMTVlMCUyMTNtMiUyMTFzdHIlMjEyc3RyJTIxNHYxNDkzNzIyMjA4Nzk5JTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI2MDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI0NTAlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBzdHlsZSUzRCUyMmJvcmRlciUzQTAlMjIlMjBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4lM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U=” size=”350px”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][creativez_ut_heading title=”İletişim Formu” description=””]

[/vc_column][/vc_row]

Anasayfa

[vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1493106688751{margin-bottom: 100px !important;}”][rev_slider alias=”homeslider”][vc_row_inner css=”.vc_custom_1493106655501{margin-top: 60px !important;}”][vc_column_inner][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”.vc_custom_1493106492707{margin-top: 20px !important;}”][vc_column_inner width=”1/3″][vc_toggle open=”true” title=”Bordro Hizmetleri” el_id=”1489478916293-6453b467-9240″]Rekabet küresel anlamda artarken firmalar hayatta kalabilmek için ana işkollarına odaklanarak hızlanmak zorundalar. Datassist sunduğu Outsourcing servisleri ile hız kazanmaları için müşterilerine destek olur.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Personel İstihdamı” el_id=”1489478999914-601cce05-565b”]Maliyetlerini minimum, verimliliğini ise maksimum düzeyde tutmayı hedefleyen firmalar, artık Personel İstihdamı hizmetlerinden uzmanlık gerektiren en özel pozisyonlar için de faydalanıyor.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Eğitim” el_id=”1489479040031-dfed7673-357e”]Datassist, uzman olduğu İnsan Kaynakları ve Bordrolama konularında eğitimler vermektedir. Bu eğitimler belirli dönemlerde bireysel katılımlara açık veya şirket ya da topluluklara özel olarak düzenlenmektedir.[/vc_toggle][vc_toggle title=”İşe Alım” el_id=”1489479061828-e6173f5e-3d5b”]İşe alım, tavsiye veya tahminler üzerine asla kurulmaması gereken; şirketlerin alacağı en kritik kararlardandır. Çünkü şirketin geleceği ve başarısı, işe alım noktasında verilecek doğru kararlarla şekillenir.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Danışmanlık” el_id=”1489479090476-580dc496-4ff2″]Doğru bilgi her zaman önemlidir. Şirketlerdeki İş Kanunu, SGK, teşvikler, ücretler, özlük ve bordro gibi İK uygulamaları hakkında alınacak doğru tavsiyeler süreçleri optimize edilmesini sağlar.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Denetim ve Risk Analizi” el_id=”1489479110016-fa788b56-2b30″]Denetim hizmetleri, insan kaynakları süreçlerindeki sorun ve yanlış uygulamaların tespiti ile bu süreçleri iyileştirmek için uygulanabilecek çözümlerin, aksaklık yaşanmadan önce belirlenmesini sağlar.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Alt İşveren Denetimi” el_id=”1489479131398-0cffa910-3b76″]Asıl ve alt işverenlerin kanun önünde müteselsil şekilde sorumlu olmaları, alt işverenden hizmet alımının risk noktasını oluşturmaktadır. Datassist bu risklerinizi minimize etmenizi sağlar.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Yabancı Personel Çalışma İzinleri” el_id=”1489479150635-a62dbddf-5d96″]Çalışma izinleri ile ilgili yasal süreç bazen çok karmaşık olabilir. Datassist yabancı personel için alınacak çalışma izinleri konusunda sağladığı hizmetler ile bu işlemleri sizin için yürütür.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Dakika Personel Yönetimi” el_id=”1489479170561-c6fc5465-b562″]Datassist’in know-how’ı ve yüksek teknoloji desteği ile hayata geçirilen Dakika Personel Yönetimi %100 online altyapısı ve self servis İK, Mobil İmza gibi yetenekleri ile çalışanları İK’nın birer parçası haline getirir.[/vc_toggle][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″ css=”.vc_custom_1490179289928{margin-top: 10px !important;}”][vc_column_text]

Datassist Bordro Servisi

1999 yılında insan kaynakları ve bordrolama hizmeti sunmak üzere kurulmuş,
teknoloji odaklı ilk insan kaynakları servisi şirketi olan Datassist; organizasyonların kalitesinde itici gücü oluşturan İnsan Kaynakları Departmanlarını, bürokratik engellerden kurtararak, gerçek hedeflerine odaklanmalarını sağlamakta ve iş süreçlerinde kalite artışına katkıda bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları alanı içerisinde sürdürülen birçok iş sürecini hizmet olarak sunan Datassist’i rakiplerinden ayıran en önemli özelliği; konusunda uzman, çalışkan ve kararlı bir ekiple hizmet sunması; zamanında, eksiksiz ve doğru yöntemlerle çalışıyor olmasıdır.

Datassist maliyetlerinizi düşürür, zaman ve emekten tasarruf etmenizi sağlar, kısıtlı kaynakların verimli kullanılmasının altyapısını oluşturur ve kendi ana faaliyet alanınıza odaklanmanızı sağlar.

ADP Employer Services International şirketi ADP Streamline® aracılığı ile çok uluslu bordro outsourcing hizmeti sunmaktadır. Datassist ADP Streamline®’in Türkiye Partneridir.

Bordro Servisi & Teknoloji

Datassist Bordro Servisi kurulduğu günden bu yana AR-GE çalışmalarına yaptığı ya
tırım sayesinde hizmetlerini her alanda teknoloji ile birleştirmeyi hedeflemiştir.

Bordrolama hizmeti ile birlikte sunulan self-servis ekranlar sayesinde ile şirketler, yüksek servis seviyesinin yanı sıra çalışanlarını izin, fazla mesai yönetimi gibi modüller ile sürece dahil edebilmekte ve yüksek teknoloji gerektiren altyapılara herhangi bir yatırım yapmaksızın sahip olabilmektedirler. Personel İstihdam hizmeti alan şirketler ise kendilerine özel raporlama arayüzleri sayesinde raporlayabilmekte ve gelecek dönemlere ilişkin personel bütçelemelerini yapabilmekteler.

Datassist, TÜBİTAK ve TTGV’nin AR-GE desteğini alarak geliştirdiği Dakika Personel Yönetimi ile teknolojiyi bir servis olarak (SaaS) sunmakta ve müşterilerine eksiksiz bir servis deneyimini ilk yatırım maliyeti olmaksızın yaşatmaktadır.

[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Temel Bordro Hesaplamaları Kitabı

IMG 9870

 

IMG 9870

Datassist Bordro Servisi olarak ilk bordro kitabımız 2009 yılında basıldı. Ardından 2011 yılında yenilenmiş içeriğiyle ikinci kitabımızı İnsan Kaynakları profesyonelleri ve Bordro Uzmanlarıyla paylaşma fırsatı bulduk. 2015 yılında ise Temel Bordro Hesaplamaları kitabımız, günümüze kadar değişen mevzuat ve uygulamalarla tamamen yenilenerek yeniden basıldı. Bordro hesaplamaları alanında rehber bir yayın ihtiyacına cevap veren kitabımız, güncel parametrelere ulaşabilmeniz için QR kodlarla zenginleştirildi.

Yasal düzenlemeler ışığında temel bordro hesaplamaları mantığını sade bir dille açıklamak ve pratik yöntemlerle bordro hesaplamalarını öğretmek üzere Datassist Mevzuat Kulübü tarafından hazırlanan Temel Bordro Hesaplamaları kitabımız; çalışanlara yapılan ücret ödemeleri ile yaygın olarak kullanılan ek ödeme ve sosyal yardımların bordroya yansımalarını ve bu ödemelerden yapılacak yasal kesintilerinin hesaplama mantığını kapsamlı olarak ele almaktadır.

Kitabımızda ayrıca Tazminatlar konusu Kıdem, İhbar, Maluliyet dâhil tüm bölümleriyle detaylı şekilde ele alınmıştır. Diğer bir uzmanlık alanımız olan Teşviklere dair tüm kanunlarla ilgili detaylı bilgilendirme ve pratik uygulamaları bölümlerine de kitabımızda geniş şekilde yer verildi.

Toplam 335 sayfa uzunluğundaki bu kapsamlı kitabımız, bu konuda Türkiye’de yazılmış ilk referans kitap olması bakımından İnsan Kaynakları ve Mali İşler alanında çalışan profesyonellere ve bu alanda kariyer edinmek isteyen kişiler için eşsiz bir kaynaktır.

Datassist Temel Bordro Hesaplamaları Kitabını Nezih Kitabevlerinden satın alabilirsiniz. Size en yakın şube için tıklayınız.

 

nezih

 

 

 

 

Teşvik Servisi

tesvik servisi

Teşvik Servisi

İstihdamı artırma ve işverenleri destekleme amacı ile uygulanan bölgesel ve sektörel personel teşvikleri, personel maliyetlerini düşürme hususunda önemli bir unsurdur.

(more…)

Kaydınızı Aldık

onaylandi

onaylandi

Etkinliğe tüm profesyonel çevrenizi davet edebilirsiniz.

*Etkinlik detaylarını belirtilen mail adresinize ilettik, lütfen kontrol ediniz.

Talebinizi aldık. Teşekkürler!

tesekkur

Talebinizi aldık. Teşekkürler!

tesekkur

Yabancı Personel Çalışma İzinleri

Yabancı Personel Çalışma İzinleri

Çalışma izinleri ile ilgili yasal süreç bazen çok karmaşık olabilir. Datassist yabancı personel için alınacak çalışma izinleri konusunda sağladığı hizmetler ile bu işlemleri sizin için yürütür.

(more…)

ADP Streamline Partneri

ADP-turkiye-partneri

ADP-turkiye-partneriADP Streamline Partneri

ADP Employer Services International şirketi ADP Streamline® aracılığı ile çok uluslu bordro outsourcing hizmeti sunmaktadır. Datassist ADP Streamline®’in Türkiye Partneridir.

*ADP logosu Amerika Birleşik Devletleri ve diğer tüm ülkelerde geçerli olmak kaydı ile ADP‘nin müseccel varlığıdır.

Aktif Şirketler Grubu

aktif logo

aktif logoAktif Şirketler Grubu olarak Datassist ile işbirliğimiz ilk müşterilerinden biri olarak başladı.

Tam 11 yıldır birlikte büyüdük, geliştik.  Hızlı, güvenilir, güleryüzlü,  uyumlu ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla hep yanımızda oldular.

Bu işbirliğimizin ve başarılı çalışmalarımızın devamını dileriz.

Aktif Şirketler Grubu
İnsan Kaynakları

Armaggan

borajet-armaggan-nar-2

borajet-armaggan-nar-2Datassist’ten yaklaşık olarak bir buçuk yıldan beri bordrolama hizmeti, bunun yanında ayrıca İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile ilgili olarak da danışmanlık hizmeti almaktayız.

Datassist, bize vermiş olduğu hizmetleri çerçevesinde hazırlaması gereken yasal ve özel raporları zamanında göndermiş, mevzuat konularında gerekli bilgilendirmeleri zamanında yapmış ve bu süreç içinde şirketimize olumlu katkılar sağlayarak çok başarılı bir hizmet sunmuştur.

Bu nedenle Datassist ile çalışmaktan çok memnun olduğumuzu ve başarılı giden iş ortaklığımızın devam etmesini dilemekteyiz.

DuPont Türkiye

dupont-logo

dupont-logoDuPont Türkiye olarak 2005 yılından beri bordro konusunda Datassist ile birlikte çalışıyoruz. Hem sürekli olarak sağladıkları kaliteli hizmet (doğru ve eksiksiz) ile hem de özel olarak talep ettiğimiz tüm çalışmalarda en iyi hizmeti aldığımızı düşünüyorum. Datasssist ile çalışmaktan memnunuz.

 DuPont Turkey & Israel

İnsan Kaynakları

 

MNG Factoring

mng-factoring-logo

mng-factoring-logoDatassist, Şirket bünyemizde bulunan bir departman kadar yakın bize.

MNG Factoring Hizmetleri A.Ş.

Gefco Taşımacılık ve Lojistik

gefco-logo

gefco-logoGüvenilirliği, uyumlu işbirliği ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde Datassist ile 2004 yılından beri iş birliğimizi sürdürmekteyiz.
Bu işbirliğinin devamını diler, kendilerine başarılar dileriz.

Gefco Taşımacılık ve Lojistik A.Ş.
İnsan Kaynakları

Prysmian Kablo ve Sistemleri

prysmian-logo

prysmian-logoDatassist Hizmet ve Danışmanlık A.Ş. ile -önce müşteri memnuniyeti yaklaşımı sayesinde- 10 yılı aşkın bir süredir devam ettirdiğimiz işbirliğimiz ve aldığımız hizmetin kalitesinden oldukça memnunuz. İşbirliğimizin devamını diler, başarılar dileriz.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
İnsan Kaynakları

Bordrolama Hizmeti

bordrolama-hizmeti

Bordrolama Hizmeti

Rekabet küresel anlamda artarken firmalar hayatta kalabilmek için ana işkollarına odaklanarak hızlanmak zorundalar. Datassist sunduğu Outsourcing servisleri ile hız kazanmaları için müşterilerine destek olur.

(more…)

Dakika Personel Yönetimi

dakika-logo

Dakika Personel Yönetimi

Datassist’in know-how’ı ve yüksek teknoloji desteği ile hayata geçirilen Dakika Personel Yönetimi %100 online altyapısı ve self servis İK, Mobil İmza gibi yetenekleri ile çalışanları İK’nın birer parçası haline getirir.

(more…)

SaaS ve Outsourcing’in Birlikte Sunulmasının Faydaları Nelerdir?

Geleneksel olarak şirketler yazılımları satın alma eğilimindedir. Bu satın alma için ciddi bir lisans bedeli gözden çıkarılır. Oysa bir yazılımı satın almak için…

(more…)

Bordro Outsourcing için Gerçek Nedeninizi Bulun

Organizasyonların kendi yapı, oluşum ve gelişme trendlerine göre farklı ihtiyaçları vardır. Peki sizin outsourcing nedenleriniz bunlardan hangileri?

(more…)

Danışmanlık

danismanlik

Danışmanlık

Doğru bilgi her zaman önemlidir. Şirketlerdeki İş Kanunu, SGK, teşvikler, ücretler, özlük ve bordro gibi İK uygulamaları hakkında alınacak doğru tavsiyeler süreçleri optimize edilmesini sağlar. 

(more…)

Personel İstihdamı

personel-istihdami

Personel İstihdamı

Maliyetlerini minimum, verimliliğini ise maksimum düzeyde tutmayı hedefleyen firmalar, artık Personel İstihdamı hizmetlerinden uzmanlık gerektiren en özel pozisyonlar için de faydalanıyor.

(more…)

İşe Alım

ise-alim

İşe Alım

İşe alım, tavsiye veya tahminler üzerine asla kurulmaması gereken; şirketlerin alacağı en kritik kararlardandır. Çünkü şirketin geleceği ve başarısı, işe alım noktasında verilecek doğru kararlarla şekillenir.

(more…)

Denetim ve Risk Analizi

denetim

Denetim ve Risk Analizi

Denetim hizmetleri, insan kaynakları süreçlerindeki sorun ve yanlış uygulamaların tespiti ile bu süreçleri iyileştirmek için uygulanabilecek çözümlerin, aksaklık yaşanmadan önce belirlenmesini sağlar.

(more…)

Alt İşveren Denetimi

alt-isveren-denetimi

Alt İşveren Denetimi

Asıl ve alt işverenlerin kanun önünde müteselsil şekilde sorumlu olmaları, alt işverenden hizmet alımının risk noktasını oluşturmaktadır. Datassist bu risklerinizi minimize etmenizi sağlar.

(more…)

Türkiye’de Bordrolama ve Outsourcing

Türkiye'de Bordrolama ve Outsourcing

DATASSIST BORDRO SERVİSİ

Hızla gelişen ve değişen insan kaynakları sektörünün, yenilikçi ve yaratıcı çözümler sunan outsourcing firmalarına olan ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Datassist, yalnızca bordro servisi sunmaya odaklanmış tek outsourcing şirketidir.

Datassist’in kurucusu ve Genel Müdürü olan Ayşe Nazmiye Uça, Datassist’e giden yolu ve Türkiye’de Bordro Outsourcing Hizmetine katkılarını şöyle anlatıyor:

(more…)

Payroll Outsourcing Services Provide Flexibility

Payroll outsourcing services provide flexibility

Payroll outsourcing services provide flexibilityA technology-oriented human resources company, Datassist, has managed to firmly established itself in Turkey as a payroll application service provider (ASP) despite the 2001 financial crisis that affected so many businesses.

“I want to highlight that we have a very successful team; the importance of a well-trained team is unquestionable. We also think we are responsible for the cultivation of the sector,” General Manager Ayse Uca, who set up the company in 1999, told the Turkish Daily News.

(more…)

Bize ulaşın Contact us