Skip to main content
search

Kıdem tazminatı tavanı nedir? Kıdem tazminatı tavan fiyatı en az 1 yıl boyunca aynı işverene bağlı olarak çalışanların, işten çıkartılması yahut emeklilik sebebiyle işten ayrılması halinde çalıştığı süreye bağlı olarak artan toplu ödemedir. Bu toplu ödeme belirlenirken Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeni kıdem tazminatı tavanı ve taban tutarları göz önüne alınmalıdır.

Kıdem tazminatı tavanı 2024 tutarı 35.058,58 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınması gereken üst limittir. En yüksek kıdem tazminatı tavanı 2024.

Kıdem Tazminatı İşçiye En Geç Ne Zaman Ödenmeli?

İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte işçiye peşin olarak ödenmelidir. Ancak işçi ve işveren anlaşırsa taksitle ödeme yahut işçinin çalıştığı son ay içerisinde alacakları ve sonraki bir tarihte ise çıkış alacakları (Kıdem tazminatı, İhbar Tazminatı, izin parası vs..) şeklinde ödemeyi bölebilirler. Ancak unutulmaması gereken bir husus zaman aşımı süresidir. Söz konusu konu ile alakalı zamanaşımı süresi ise 2’ye ayrılmaktadır. Eskiden zaman aşımı süresi 10 yıl iken 25.10.2017 tarihinde 7036 sayılı Kanunla eklenen ek madde 3 ve ek 8. maddenin yürürlüğe girdi ve bu süre 5 yıla indirildi. Yani iş sözleşmesi 25.10.2017 tarihinden önce bitenler için zaman aşımı süresi 10 yıl iken bu tarihten sonra gerçekleşen fesihlerde zamanaşımı süresi 5 yıldır.

Kıdem Tazminatı Tavanı Aşılarak Tazminat Ödemesi Yapılabilir mi?

Aynı işverene ait farklı işyerlerinde çalışılması durumunda, kıdem süresi kesilmez; aksine, bu süreler birleştirilerek hesaplanır. Eğer bir işçi aynı işverenin farklı işyerlerinde çalışmışsa, bu farklı işyerlerinde geçen hizmet süreleri toplam hizmet süresine eklenir ve bu süre kıdem tazminatı hesaplama tavan dikkate alınır.

Bu durum, işçinin tavan kıdem tazminatı haklarının korunmasına yöneliktir ve işçinin aynı işveren altında farklı işyerlerindeki çalışmalarının sürekliliğini teşvik eder. Böylece, işçi farklı işyerlerine geçse bile, toplam hizmet süresi ve buna bağlı olarak kıdem tazminatı hakları korunmuş olur.

Kıdem tazminatı tavan ücreti üzerinde bir ödeme yapılması durumunda uygulanacak herhangi bir cezai müeyyide bulunmamaktadır. 1475 sayılı Kanun ve diğer ilgili düzenlemelere göre, işverenlerin kıdem tazminatı tavan miktarını aşarak tazminat ödemesi yapmalarında herhangi bir engel açıklama geçmemektedir. Yani işverenler yasal olarak kıdem tazminatı tavan tutarını aşan miktarlarda ödeme yapabilir. Türkiye’deki iş hayatını düzenleyen yasaların hemen hepsinde olduğu gibi, kıdem tazminatının hesaplanması ve ödenmesi konusundaki yasal düzenlemeler, işçinin haklarını korumaya yönelik olduğundan, işverenin işçiye daha fazla tazminat ödemesi yasal bir engel teşkil etmez.

Ancak unutulmaması gereken çok önemli bir husus vardır. Kıdem tazminatı hesaplamasında belirlenen tavan tutarın aşılması durumunda, tavanın üstünde kalan tutar vergilendirilir. Gelir Vergisi Kanunu’na göre, kıdem tazminatı için belirlenen tavan tutarın üzerindeki miktarlar gelir vergisine tabi olur. Kıdem tazminatı tavanı neye göre belirlenir?

Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısına göre belirlenen bir miktar olup, bu tavanın üzerindeki ödemeler normal ücret gibi değerlendirilerek gelir vergisine tabi tutulur. Bu, işverenlerin kıdem tazminatı olarak işçilere yapacakları ödemelerin, belirli bir sınırın üzerindeki kısmının gelir olarak kabul edilip vergilendirilmesi anlamına gelmektedir. En yüksek kıdem tazminatı tavanı 2024 resmi gazete.

Aynı İşverene Ait Farklı İşyerlerinde Çalışmak?

Normal şartlar altında işçi işyerinden ayrıldığında kıdem süresi kesilir ve şayet hak edişi varsa kıdem süresi bu işyerine girişi ve işyerinden ayrılışı arasında geçen süre baz alınarak kıdem tazminatı hesaplanır. Ancak bu durumun bir istisnası vardır. Aynı işverene ait olan farklı işyerlerinde çalışmak.

Bu durum, işçinin yıllara göre kıdem tazminatı tavanı haklarının korunmasına yöneliktir ve işçinin aynı işveren altında farklı işyerlerindeki çalışmalarının sürekliliğini teşvik eder. Böylece, işçi farklı işyerlerine geçse bile, toplam hizmet süresi ve buna bağlı olarak kıdem tazminatı hakları korunmuş olur. İlgili durumda çalışanın işten ayrılış kodunun ‘’16’’ olması gerekmektedir.

Aşağıda çalışanın Kıdem Tazminatı almaya hak kazanamadığı çıkış kodlarını görebilirsiniz.

3 (İstifa),

16 (Aynı işverene ait başka bir işyerine nakli),

21 (Statü değişikliği)

22 (Diğer Nedenler)

26 (Disiplin kurulu kararı ile fesih),

38 (Doğum nedeni ile işten ayrılma),

42 (Aranan şartlar ve vasıflar kendisinde bulunmadığı halde işvereni kandırarak bunlar kendisinde varmış gibi yalan söylemek),

43 (İşçinin işverene yahut işverenin ailesinin şeref ve namusuna dokunacak hakaretler etmesi veya davranışlarda bulunması)

44 (İşçinin İşverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması),

45 (İşçinin işverene veya işverenin ailesinden birisine yahut başka bir işçiye sataşması, işyerine sarhoş veya uyuşturucu madde alarak gelmesi ya da bu maddeleri işyerinde kullanması),

46 (İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık, meslek sırlarının açığa çıkartılması vs.),

47, (İşçinin işyerinde 7 günden fazla hapis cezası bulunan bir suç işlemesi),

48 (İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.),

49 (İşçinin yapmakta yükümlü olduğu işi kendisine hatırlatılmasına rağmen yerine getirmemesi),

50 (İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

DBS