Skip to main content
search

Çalışma hayatında verimliliği artırmak ve çalışanların sağlıklı bir denge kurabilmeleri için ayrılmaz bir parça olan yıllık izin hakkı, çalışanların nefes aldığı, dinlendiği ve kendine vakit ayırdığı önemli zaman dilimleridir. İş hayatının koşuşturmacası arasında zaman zaman unutulan bu izinler, aslında bireylerin ruhsal ve fiziksel olarak yenilenmelerini sağlayarak iş verimliliğine olumlu katkılarda bulunur.

Yıllık izin hakkı kavramı, sadece çalışma süresi içindeki bir hak olarak görülmemeli; aynı zamanda insanın hayat kalitesini yükselten, farklı kültürel deneyimler kazanmasına ve kendini geliştirmesine olanak tanıyan bir fırsat olarak ele alınmalıdır. Bu izinler, çalışanların iş stresini azaltırken, aynı zamanda motivasyonlarını artırarak daha verimli bir şekilde çalışmalarına olanak sağlar.

Ancak, yıllık izinlerin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için işveren ve çalışanlar arasında sağlam bir iletişim ve planlama önemlidir. İşverenlerin, çalışanların ihtiyaçlarına ve iş süreçlerine uygun bir izin planlaması yaparak çalışanların izinleri verimli bir şekilde kullanmalarına destek olmaları büyük önem taşır.

Sonuç olarak, yıllık izinler sadece bir hak olarak değil, iş hayatının dengelenmesi, verimliliğin artırılması ve bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunan önemli bir unsurdur. Doğru planlama ve uygun kullanımla, yıllık izinler hem çalışanların hem de işverenlerin kazançlı çıkabileceği bir denge unsuru haline gelir.

İzin Süreleri

İş yerinde çalışanlara tanınan yıllık ücretli izin hakkı, çalışma ilişkilerinin temel unsurlarından biridir. İş Kanunu’na göre, bir yıldan fazla süredir işyerinde çalışan her işçi, deneme süresi de dahil olmak üzere, yıllık ücretli izin hakkına sahiptir. Bu hak, işçilerin çalışma süresine göre belirlenen gün sayılarıyla korunmaktadır.

  • 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14 günden,
  • 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,
  • 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin izin süreleri ise dörder gün artırılarak uygulanır. Bununla birlikte, 18 yaşından küçük veya 50 yaşından büyük işçilere tanınan yıllık ücretli izin süresi 20 gün olup, bu süreler iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleriyle artırılabilir. Ancak, mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışan işçilere yıllık ücretli izin hükümleri uygulanmamaktadır. 6 ay çalışanın yıllık izin hakkı ya da 11 ay çalışanın izin hakkı diye ayrı haklar ve kavramlar bulunmamakla birlikte, bazı işverenler kendi inisiyatiflerinde izin vermektedir. Sistemde 1 yıl çalışanın yıllık izin hakkı doğar, öncesi için özel gün hesaplamaları kurumların kendilerine aittir. Emekli çalışanın yıllık izin hakkı kaç gün sorusunun ise özel bir karşılığı bulunmamaktadır. Emeklilerin izin hakkı da diğer çalışan yıllık izin kullanma hakkı ya da memurun yıllık izin hakkı ile aynı sistemde hesaplanır.

İzne Hak Kazanma

İş Kanunu’na göre yıllık izin hakkı hesaplama, işçilerin yıllık ücretli izine hak kazanabilmeleri için gereken hizmet süresi hesaplanırken, aynı işverenin farklı işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilir. Buna ek olarak, aynı işverenin bu Kanun kapsamına girmeyen işyerlerinde geçirilen süreler de hesaba katılır.

Peki, bir çalışanın yıllık izin hakkı ne zaman doğar? Eğer bir işçinin, belirli sebeplerle (55. madde dışındaki sebeplerle) bir yıl içinde çalışmasında bir kesinti olmuşsa, bu kesintiyi karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve işçinin yıllık izin hakkını elde edebilmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi, sonraki hizmet yılına aktarılır.

Gelecek izin hakları için gereken bir yıllık hizmet süresi ise, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak sonraki hizmet yılına doğru hesaplanır ve işçi her bir hizmet yılına karşılık gelen yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.

Aynı bakanlığa bağlı iş yerleri veya aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ile kamu iktisadi teşebbüsleri veya özel kanuna veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayalı olarak kurulan bankalar veya kuruluşlarda geçen süreler de işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında dikkate alınır.

Bu düzenlemeler, işçilerin farklı iş yerlerindeki çalışma sürelerini birleştirerek, yıllık izin haklarını koruma altına alırken, işverenlerin de bu hakları sağlamak ve yönetmek adına önemli bir sorumluluk üstlenmelerini sağlar. Yıllık izinler, işçilerin dinlenmesi, kendini yenilemesi ve iş verimliliğini artırması açısından büyük önem taşıyan bir unsurdur ve bu hakların korunması çalışma ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlar.

Yıllık İzin Hesabında Çalışılmış Gibi Sayılan Haller

Çalışanın iş yerindeki çalışma sürelerinde bazı durumlarda fiilen çalışmasa dahi bu süreler gerek çalışma süresinde gerekse de yıllık izin hesabında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 55. maddesine istinaden dikkate alınır.

  • İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (ihbar süresi + 6 haftalık süreyi aşan kısmı sayılmaz),
  • Doğumdan önce ve sonra çalıştırılmayan günler (analık raporu, süt izni süreleri),
  • İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz),
  • İş yerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla),
  • İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler,

Başlıca sıralanabilecek sürelerdir.

 

Yıllık ücretli izin hakkı, işveren tarafından bölünemez ve belirli bir süre içinde sürekli olarak verilmesi zorunludur. Ancak, tarafların anlaşmasıyla izin süreleri, 10 günden az olmamak kaydıyla bölümler halinde kullanılabilir.

Yıllık ücretli izin günleri hesaplanırken, ulusal bayramlar, hafta tatilleri ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Ayrıca, iş yerinin bulunduğu yerden farklı bir yerde izin geçiren işçilere, gidiş-dönüşteki yolculuk sürelerini karşılamak üzere işçinin talep etmesi halinde işveren toplam 4 güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır.

Diğer ücretli veya ücretsiz izinler ile hastalık izinleri, yıllık ücretli izne mahsup edilemez. İşveren, iş yerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösteren bir izin kayıt belgesi tutmakla yükümlüdür. Ayrıca, alt işveren değişse bile aynı işyerinde çalışan alt işveren işçilerinin yıllık ücretli izin süresi, çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve bu sürelerin kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Bu düzenlemeler, işverenlerin yıllık izin hakkının sağlanması ve izin sürelerinin düzenlenmesi adına sorumluluklarını belirlerken, işçilere de izinlerini kullanma ve haklarını takip etme konusunda belirli haklar sağlar.

İzin Ücreti

İşverenler, işçilerin kullandığı yıllık ücretli izinleri karşılığında ödemelerini zamanında ve belirlenen şartlara uygun bir şekilde yapmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda, işverenler, işçinin yıllık izine başlamadan önce izin dönemiyle ilgili ücretini ya peşin olarak ödemek ya da avans olarak vermek zorundadırlar.

Bu ücretin hesaplanmasında, 50. madde hükmü uygulanır. Günlük, haftalık veya aylık belirli bir ücrete dayanmayan işçiler için, izin süresi için ödenecek ücret, işçinin son bir yıl içinde kazandığı ücretin, fiilen çalışılan günlere bölünmesiyle bulunan ortalama üzerinden hesaplanır. Eğer işçi ücretinde son bir yıl içinde zam yapılmışsa, izin ücreti, işçinin izine çıktığı ayın başı ile zam yapılan tarih arasında alınan ücretin, aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesiyle hesaplanır.

Özellikle yüzde usulünün uygulandığı durumlarda, izin ücreti yüzdelerden toplanan para dışında işveren tarafından ödenir. Ayrıca, yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri de ayrıca ödenir.

Bu düzenlemeler, işçilerin yıllık izinlerini kullanırken ücretlerinin adaletli ve zamanında ödenmesini sağlarken, işverenlerin de bu ödemeleri belirli hesaplara göre düzenlemelerine yardımcı olur. Bu şekilde, yıllık izinlerin çalışanlar tarafından rahatça kullanılması ve izin dönemi boyunca maddi olarak desteklenmesi sağlanır.

Ek olarak yıllık ücretli izin süresinde işçi, izin karşılığı ücret alırken aynı süre içinde başka bir işte çalışıyorsa, işveren tarafından kendisine ödenen ücret geri talep edilebilir.

İş Sözleşmesi Sonlandırılmadan İzin Ücreti Ödenebilir mi?

İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Ancak iş sözleşmesi sonlandırılmadan izin ücretinin ödenmesi mümkün değildir.

Ayrıca kullanılamayan izin süreleri için yapılacak izin parası ödemesinde çalışanın yalnızca asıl ücreti dikkate alınır, ek ödemeler düzenli olsa dahi hesaplamada kullanılmaz. Yapılan hesaplama neticesinde tespit edilen izin parasına ilişkin 5 yıllık zamanaşımı süresi iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

DBS