Skip to main content
search

Sigorta prim teşviklerinden geriye dönük yararlanmak için birçok işveren harekete geçti. Teşviklerden geriye dönük yararlanmanın önünü açan Yasa Tasarısı Meclise sunuldu. TBMM’de görüşülmekte olan 2 Şubat 2018 tarihinde Meclise sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” 2015 Martında yayınlanan geriye dönük teşvikten yararlanmayı engelleyen SGK Genelgesinin de değişmesini sağlayacak.

Ek 17. Madde İle Geriye Dönük Teşvikten Yararlanmanın Önü Açılıyor

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı‘nın 64.maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Ek 17.madde ekleniyor.

Ek 17.madde ile şartları sağlayan işverenler, Sosyal Güvenlik Kurumu’na verecek oldukları Aylık Prim Hizmet Belgeleri ile prim teşviklerinden faydalanmaya başlayacak.

Geriye Dönük Teşvik İçin Acele Edin 6 Ay Sınırlamasına Takılmayın

İşverenlerin sigorta prim teşviklerinden geriye dönük yararlanmasında Teşvik için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru tarihi büyük önem arz ediyor.  Ek Madde 17 ne diyor?

“EK MADDE 17- Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenir. Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin ondört ve onaltıncı fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.”

Yukarıdaki maddeden de anlaşılacağı üzere, Kanun maddesinin yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içerisinde geriye dönük teşvikten faydalanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapan işverenler açısından herhangi bir süre kısıtı bulunmamaktadır.

Ama Kanun maddesinin yürürlük kazanmasından sonraki 1 aylık süreyi kaçıran işverenler için ise, prim teşviklerinden geriye yönelik yararlanmak isteyen işverenler açısından Kurum’a başvuru yapılan tarihten itibaren en fazla 6 aylık süre ile geriye yönelik teşvikten faydalanma imkanı sunulmuştur.

Ödemeler ve Mahsuplar

Yukarıdaki maddenin, ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak 3 yıl içinde ödenecektir.

Önemli Hatırlatma:

Geriye dönük teşvik imkanı 2015/10 sayılı SGK Genelgesi ile sınırlandırılmış idi. Yukarıda tasarı halinde TBMM’ye sunulan Kanun maddelerinde Meclis Gündeminde değişiklikler olabilir. Yazımız Tasarı’dan yola çıkarak hazırlanmıştır. Yasanın ilgili maddesi kabul edilip yürürlüğe girdikten sonra teşviklerden geriye dönük yararlanma mümkün olacaktır.

DBS

Leave a Reply