Skip to main content
search
38 YjAzNl8xNA

Bilindiği üzere asgari ücretin AGİ dahil net tutarının 1.300 TL’den 1.404 TL’ye yükselmesi ile zorunlu sigortalılık dolayısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek primler de artmış oldu. 2016 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %30 oranında artan asgari ücretin brüt tutarı 1.647 TL iken, 2017 yılında bu rakam 2016 yılına göre yaklaşık %8 artarak brüt 1.777,50 TL olmuştur.

38 YjAzNl8xNA

Bilindiği üzere asgari ücretin AGİ dahil net tutarının 1300 TL’den 1404 TL’ye yükselmesi ile zorunlu sigortalılık dolayısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek primler de artmış oldu. 2016 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %30 oranında artan asgari ücretin brüt tutarı 1.647 TL iken, 2017 yılında bu rakam 2016 yılına göre yaklaşık %8 artarak brüt 1.777,50 TL olmuştur.

2016 yılında günlük brüt asgari ücret 54,90 TL iken 2017 yılında bu rakam 59,25 TL’ye yükseltilmiştir. 5510 sayılı Kanun gereği zorunlu sigortalılık kapsamında olanlar en düşük asgari ücretin brüt tutarı ila en yüksek PEK(Prime Esas Kazanç) tavanı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödemektedirler.

Kimler Bağkurlu?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendine göre,

1) Köy ve mahalle muhtarı seçilenler,
2) Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;
a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
b) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar,
c) Kollektif şirketlerin ortakları,
ç) Limited şirketlerin ortakları,
d) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,
e) Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,
f) Donatma iştirakleri ortakları,
g) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,
ğ) Tarımsal faaliyette bulunanlar,

sigortalı sayılırlar.

10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler hakkında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler uygulanır.

Bununla birlikte, zorunlu sigortalı olmak için aranan şartları taşımayan veya bu şartları sonradan yitirdiği için zorunlu sigortalılık kapsamına giremeyen; ay içerisinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan ya da daha önce sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışması olmayan kişilerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri ile genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek suretiyle emeklilik için öngörülen prim ödeme gün sayılarını tamamlamalarına imkan veren sigortalılık türü isteğe bağlı sigortalılık olarak tanımlanmaktadır.

5510 sayılı Yasanın 50.maddesindeki ifadeye göre “İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.”

2017 Yılı Bağkur Prim Oranları ve Prim Tutarları Ne Kadar?

Bağkur prim oranlarına geçmeden önce Bağkur primlerine getirilen yenilikten bahsetmek şart olacaktır. 6745 Sayılı Kanunla, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasına j bendi eklenmiştir. Buna göre; “İsteğe bağlı sigortalılar hariç bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır” denmiştir. Böylece Bağkurluya Prim İndirimi de sağlanmış oldu. Söz konusu indirim 01.10.2016 tarihinden itibaren yürürlük kazanmıştır.

Bağkur Prim Oranları

Bağkur primleri sigortalı tarafından beyan edilen kazanç göz önünde bulundurularak asgari ücretin (ya da Prime Esas Kazanç Tavan Ücretin) brüt tutarları üzerinden hesaplanır.

  • Bağkurlular (isteğe bağlı bağkur hariç) asgari ücretin brüt tutarının %34,5 i kadar prim öderler. Son ödeme vadesi geçmiş prim borcu olmayanlar ve primlerini düzenli ödeyenler yüzde 6745 sayılı Kanun ile getirilen 5 indirim hakkından faydalanarak brüt asgari ücretin %29,5 i kadar prim öderler.
  • İsteğe bağlı bağkurlular brüt asgari ücretin %32 si üzerinden prim öderler.
  • Tarım (çiftçi) bağkurluların 2017 yılı için ödeyecekleri prim tutarı 24 günlük brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır.

2017 yılında en düşük Bağkur Primleri

Hesaplamalar 2017 yılı brüt asgari ücret üzerinden yapılmış olup küsuratlara dikkat edilmemiştir.

En düşük prim tutarı

Esnaf, Şirket Ortağı, Muhtar ve Jokeylerin Bağkur Primi

01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arası %5 prim indiriminden yararlanılmaması halinde en düşük; 613,23 TL
01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 arası %5 prim indiriminden yararlanılması halinde en düşük; 524,36 TL

Tarım/Çiftçi Bağkur Primi

01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arası %5 prim indiriminden yararlanılmaması halinde en düşük; 490,59 TL
01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 arası %5 prim indiriminden yararlanılması halinde en düşük; 419,49 TL

İsteğe Bağlı Bağkur Sigortalısı Primi

01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arasında ödenecek en düşük prim tutarı; 568,80 TL’dir. (İsteğe Bağlı Bağkur sigortalıları %5 prim indiriminden yararlandırılmaz.)

2017 yılında en yüksek Bağkur Primleri

Hesaplamalar 2017 yılı Prime Esas Kazanç Ücret tavanı olan 13.331,40 TL üzerinden yapılmış olup küsuratlara dikkat edilmemiştir. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren günlük tavan ücret, günlük brüt asgari ücretin 7,5 katından hesaplanmaya başlanmıştır.(2016 yılı için günlük tavan ücret 6,5 katı üzerinden hesaplanmaktaydı.)

En yüksek prim tutarı

Esnaf, Şirket Ortağı, Muhtar ve Jokeylerin Bağkur Primi

01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arası %5 prim indiriminden yararlanılmaması halinde en yüksek; 4.599,33 TL
01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 arası %5 prim indiriminden yararlanılması halinde en yüksek; 3.932,76 TL

Tarım/Çiftçi Bağkur Primi

01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arası %5 prim indiriminden yararlanılmaması halinde en yüksek; 3.679,46 TL
01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 arası %5 prim indiriminden yararlanılması halinde en yüksek; 3.146,21 TL

İsteğe Bağlı Bağkur Sigortalısı Primi
01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arasında ödenecek en yüksek prim tutarı; 4.266,04 TL’dir. (İsteğe Bağlı Bağkur sigortalıları %5 prim indiriminden yararlandırılmaz.)

Feti SAVRAN
Sosyal Güvenlik Denetmeni
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı

DBS

Leave a Reply