Skip to main content
search
bag law

27.01.2017 tarih ve 29961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmıştır. 6770 Sayılı Kanunda, asgari ücret desteği ve prim ertelemesi, çok tehlikeli işyerinde B ve tehlikeli işyerlerinde C sınıfı uzman çalıştırma imkânının sona erme tarihlerinin ikişer yıl daha arttırılması, banka sandık iştirakçilerinin otomatik BES kapsamına alınması gibi önemli düzenlemeler yer almaktadır.

bag law

27.01.2017 tarih ve 29961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmıştır. 6770 Sayılı Kanunda, asgari ücret desteği ve prim ertelemesi, çok tehlikeli işyerinde B ve tehlikeli işyerlerinde C sınıfı uzman çalıştırma imkânının sona erme tarihlerinin ikişer yıl daha arttırılması, banka sandık iştirakçilerinin otomatik BES kapsamına alınması gibi önemli düzenlemeler yer almaktadır.6770 Sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler sırasıyla aşağıdaki gibidir.

Asgari Ücret Desteği

İşverenlerin rekabet gücünün arttırılması, kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve asgari ücretli çalışanların yoğun olduğu küçük ve ortak ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam etmesi amaçlanmıştır. Desteğin uygulanacağı günlük limit Bakanlık tarafından belirlenecektir. .Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hesaplanan tutarlar işyeri şifreleri ile ulaşılan e-SGK ekranlarında bildirilecektir.

“GEÇİCİ MADDE 71- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;
a) 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
b) 2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.”

Prim Ertelemesi

Asgari ücret desteğinde öngörülen prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde ödenecektir. Ertelenen prim tutarlarının ödeme günü SGK tarafından belirlenecektir.

“GEÇİCİ MADDE 72- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında Hazine katkısına müstahak olanların, anılan maddeler uyarınca Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır. Bu maddenin uygulamasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.”

Banka Sandıkları İştirakçilerinin Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım Kapsamına Alınması

01.01.2017 tarihinden itibaren Banka sandığı iştirakçisi olarak 45 yaşını doldurmamış olanlar da işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine dâhil edilir. Katkı payı, banka sandıkların iştirakçisi olan çalışanlar için bu çalışanların bağlı bulunduğu sandığa, katılım payı, kesenek veya diğer adlar altında ödediği tutarların hesaplanmasına esas kazancın yüzde üçüne karşılık gelen tutardır.

İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğünün Ertelenmesi

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1.1.2020 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi;

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1.1.2019 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılacaktır.

Emekli İkramiyesinde 30 Yılı Aşan Sürelerin Ödenmesi

Emekli ikramiyesinde esas hizmet yılı üst sınırı 30 yıl iken, Anayasaya Mahkemesinin iptal kararıyla üst sınır kaldırılmıştır. Buna göre 30 yılı aşan süreleri olanlar için emekli ikramiyesi ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Yapılandırmada Yeni Düzenleme

Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 27.01.2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek yapılandırma hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten 27.01.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla yapılandırmadan yararlandırılır.

2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan tarım kredileri ve çok amaçlı tarımsal kalkınma kooperatiflerine Orman Genel Müdürlüğünce kullandırılan kredilere esas ödenecek taksitler hariç olmak üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.

DBS

Leave a Reply