Skip to main content
search
varlik-barisi-yolda

Uzun zamandır konuşulan varlık barışını ilgilendiren maddeler “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” tasarısından çıkartılarak mecliste ayrıca görüşülmek üzere bir “kanun teklifi” olarak yeniden düzenlendi. Meclisin tatile girmesiyle varlık barışının yasalaşması bir sonraki dönemin ilk gündem maddelerinden birini oluşturacak gibi görünüyor.

Bu kanun tasarısının yasalaşması ile global olarak dolaşan varlıkların ülkeye vergisiz ve denetim olmadan girişine olanak sağlanmış olacak. Yurt içi kayıtsız varlıkları kapsamayan bu uygulama ile yurt dışında kayıtsız olarak bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilerek ekonominin kaynak ihtiyacını değerlendirmek hedefleniyor.

Hiçbir Vergi Alınmayacak, Soruşturma ve Kovuşturma Yok

Gerçek veya tüzel kişilere ait yurt dışındaki menkul varlıkların ülkemizdeki banka ve aracı kurumlara bildirilmesi, alacak ve taşınmazların vergi dairelerine beyan edilmesi, yapılan bu bildirim ve beyanlara, vergi tarhiyatı, vergi incelemesi, soruşturma ve kovuşturma yapılmaması öngörülmektedir.
Geçmiş yıllarda çıkarılan varlık barışı kanunlarında bulunan %2 oranında vergi ödeme koşulu yeni düzenlemede bulunmuyordu, varlık barışı kanunu kapsamda bildirilen veya beyan edilen varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle, bildirim veya beyanda bulunan kişiler ile varlıkların nam veya hesabına getirildiği diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdinde, aşağıda yer alan ilgili kanun ve kanun hükümleri dâhil olmak üzere hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası, idari para cezası kesilmeyecektir:Uzun zamandır konuşulan varlık barışını ilgilendiren maddeler “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” tasarısından çıkartılarak mecliste ayrıca görüşülmek üzere bir “kanun teklifi” olarak yeniden düzenlendi. Meclisin tatile girmesiyle varlık barışının yasalaşması bir sonraki dönemin ilk gündem maddelerinden birini oluşturacak gibi görünüyor.

Bu kanun tasarısının yasalaşması ile global olarak dolaşan varlıkların ülkeye vergisiz ve denetim olmadan girişine olanak sağlanmış olacak. Yurt içi kayıtsız varlıkları kapsamayan bu uygulama ile yurt dışında kayıtsız olarak bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilerek ekonominin kaynak ihtiyacını değerlendirmek hedefleniyor.

  • 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun,
  • 106, 107, 108, 109 ve 110 uncu maddeleri hariç olmak üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,
  • 4458 sayılı Gümrük Kanunu,
  • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,
  • 213 sayılı Kanunda düzenlenen suçlar ile bu suçlardan kaynaklanan mal varlığı değerleriyle ilgili olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesi.

Sermayeye Eklenmesi Zorunluluğu Yok

Türkiye’de yaşayan, işletmesi, şirketi olan ama farklı nedenlerle yurtdışında da varlıkları bulunan kişiler bu varlıklarını kolayca Türkiye’ye getirirken sermayeye eklenmesi zorunluluğu da olmayacak. Yurt dışından getirdikleri varlıklarla ilgili tasarruf etme yetkisi şirket sahibinin kendisinde olacak.

Varlıkların Başkası Adına Ülkeye Girişi Yapılabilecek

Kişiler para, altın, döviz, tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını yalnızca kendi adına değil bir başkasının nam ve hesabına da getirebilecek. Varlık barışı kapsamındaki bu düzenleme ile varlıkların bir başkası adına getirilmesi durumunda Veraset ve İntikal Vergisine de konu edilmeyecek.

Bildirimler nasıl yapılacak?

Bahsedilen kanun teklifine göre para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile alacak ve taşınmazların banka ve aracı kuruluşlara son bildirim/beyan tarihi 31/12/2016 olacak. Tasarının bir sonraki yasama döneminde yasalaşması durumunda bahsedilen son bildirim tarihinin ötelenmesi de söz konusu olabilir.

Para, altın, hisse senedi, tahvil gibi menkul varlıkların banka ve aracı kuruluşlara; taşınmaz ve alacak kayıtlarının ise vergi dairesine beyan edilmesi gerekmektedir. Taşınmaz ve alacakların Türk Lirası bildirilmesi gerekmektedir.

Varlık Barışı Kanunu kapsamında ülkeye girişi yapılacak olan varlıkların, 31/12/2016 tarihinden önce olmak şartıyla, bildirim tarihini takip eden bir ay içerisinde; beyan edilen alacak ve taşınmazların ise beyan edilen değerlerinin karşılığının ise,  beyan tarihini takip eden bir yıl içerisinde Türkiye’ye getirilmesi gerekecek.

DBS

Leave a Reply