Skip to main content
search

2002 yılında Av. Zeynep Evrim Akgül ve Av. Haydar Polat ile birlikte kurulan İlke Hukuk Bürosu 4 avukat, 1 icra takip elemanı ve 1 asistandan oluşan kadrosu ile 8 şirkete sürekli olarak hukuk müşavirliği hizmete vermeye devam etmektedir. İlke Hukuk Bürosu kurucularından olan Av. Haydar Polat’a “Rapor süresinde iş akdi feshi gerçekleşebilir mi?” diye sorduk.

Aynı iş yerinde çalışan iki işçinin kavga etmeleri sonucu, bir işçinin yaralanması ve yaralanan işçinin raporlu olması halinde, rapor süresi içinde işçinin iş akdinin sona erdirilmesi hukuken mümkün müdür?

İş Kanunu’nda, İşçilerin iş yerinde birbirleriyle kavga etmeleri veya birbirini yaralamaları işveren açısından “bildirimsiz fesih hakkı” doğurur.

Peki kavga veya yaralanma olayına karışan işçinin rapor alması durumunda, iş akdi raporlu olduğu süre içinde feshedilebilir mi? Başka bir deyişle iş akdinin askıda kabul edildiği dönemde feshi mümkün mü?

Kural olarak, işçinin iş akdinin askıda olduğu kabul edilen raporlu dönemde feshedilemez. Ancak iş sözleşmesinin askıya alınma sebebi dışında bir sebeple, örneğin kavga ya da yaralama nedeniyle, iş akdinin haklı nedenle derhal feshedilmesi mümkündür.

İşçilerin iş yerinde kavga etmeleri ve birbirini yaralamaları halinde, İş Kanunu’na göre “Haklı nedenle iş akdinin feshi sebebi” sayılacağından, çalışanın raporlu veya izinli olması dikkate alınmaksızın hak düşürücü süre olan 6 iş günü  içerisinde fesih işlemi gerçekleştirilmelidir

Yargıtay kararları da bu yöndedir. İşverenin, işçilerin tartışması ve yaralanmayla sonuçlanan kavgalarını öğrenmesinden itibaren, haklı fesih için bir sebep gerçekleşmiş olacağından, işçinin raporlu olduğu süre içinde dahi olsa, fesih sebebini yazılı olarak bildirmek suretiyle, derhal fesih yapabilecektir. Ancak unutmamak gerekir ki, işçinin raporlu olduğu süre içinde fesih yapılması halinde, bu feshin sonuçları rapor bitim tarihinde doğacaktır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararlarına göre de “İstirahat raporu içinde iş sözleşmesinin işverence feshi halinde ise, rapor bitimi tarihi feshin yapıldığı tarih sayılacaktır.” [YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2017/4144 K. 2017/5429 T. 30.3.2017],

Kural her ne kadar “iş sözleşmesinin, işçinin raporlu olduğu sürelerde askıda sayılması” şeklindeyse de, işçinin, olayımızdaki gibi, raporlu olduğu sürede iş sözleşmesinin haklı nedenle (kavga, yaralama gibi) feshi için bir sebep ortaya çıkması halinde, çalışanın raporlu olmasına bakılmaksızın hak düşürücü süre olan 6 iş günü içinde fesih işlemi yapılabilir.

Son olarak ve önemle belirtmek gerekir ki, iş akdi yukarıda sayılan nedenle (tartışma , kavga, yaralama) feshedilecek işçinin, bu olayın yaşanmasında İş Hukuku çerçevesinde bir kusurunun bulunmasına bağlıdır. Zira bu olayların yaşanmasında hiçbir kusuru bulunmayan işçinin, sırf tartışmaya maruz kalması ya da diğer işçinin tamamen kendi kusurundan kaynaklanan nedenlerle kavga etmesi halinde doğacak sonuçlardan sorumlu tutulmayacağı ve iş akdinin feshedilemeyeceği açıktır.

Avukat Haydar Polat

DBS