Skip to main content
search
limited-sirketlerde-sirket-ortaklarinin-sigortaliligi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 573.maddesine istinaden; Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

Limited Şirketi ortaklarının Sosyal Güvenlik Statülerine değinecek olursak; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince sigortalı sayılacaktır.

limited-sirketlerde-sirket-ortaklarinin-sigortaliligi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 573.maddesine istinaden; Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

Limited Şirketi ortaklarının Sosyal Güvenlik Statülerine değinecek olursak; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince sigortalı sayılacaktır.

Sigortalılığın Başlangıcı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi

Sigortalılığın Başlangıcı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 7.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden; Limited şirket ortaklarının sigortalılığı, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihte başlar. Limited şirket ortaklarından hisse devri alan yeni ortakların sigortalılıkları ise ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar.

Bildirim Süresi açısından; 5510 sayılı Kanunun 8. maddesinin 3. fıkrası ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden; Bu kapsamda sigortalı olan ortaklar, Şirket ortakları, ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde Kuruma bildirilecektir. Limited şirket ortaklarından hisse devri alan yeni ortakların sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlayacak ve bu tarih ortaklar kurulu kararının hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince ortaklar kurulu karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma bildirilecektir.

Örneğin; Limited şirketin ortağı olan A’nın, hisselerinin tamamının B’ye devredilmesi hususunda, 10.04.2014 tarihinde ortaklar kurulu kararı alınmıştır. Bu hisseyi alan B’nin sigortalılığı 10.04.2014 tarihi itibariyle başlatılacak, ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshanın ibraz edilmesi kaydıyla sigortalılık şirket yetkililerince 24.04.2014 tarihine kadar Kuruma bildirilecektir.

Sigortalılığın Sona Ermesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 9.maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 14.maddesi gereği; Limited şirket ortaklarının sigortalılıkları, hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibariyle sona erer.

Sigortalılık statüsünün sona erdiğinin bildirilme süresi; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 9.maddesinin 3.fıkrası ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 14.maddesi gereği; Ortaklar kurulu karar tarihinden itibaren en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle Kuruma bildirilecektir. (2013/11 sayılı Genelge)

DBS

Leave a Reply